Kuntarekry

Ympäristösihteeri

Kittilän kunnassa on haettavana ympäristösihteerin vakituinen virka 1.6.2021 alkaen.

Ympäristösihteeri toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana ympäristönsuojelun viranomais- ja asiantuntijatehtävissä yhdessä ympäristötarkastajan kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, jätelain mukaisia valvontatehtäviä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtäviä ja muut työnantajan määräämät tehtävät. Ympäristösihteeri toimii esittelijänä rakennus- ja ympäristölautakunnassa ympäristöasioiden osalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta ympäristövalvonnan tai ympäristöhallinnon tehtävistä, alan lainsäädännön tuntemusta ja voimassaolevaa ajokorttia (B-luokka). Eduksi luetaan oma-aloitteisuus, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvät viestinnälliset ja tietotekniset taidot sekä alueen tuntemus.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 23.4.2021 klo 15:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Tanssin- ja liikunnanopettaja

Revontuli-Opiston jaosto julistaa haettavaksi tanssin- ja liikunnaopettajan viran 3.5.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan viimeistään 1.8.2021 alkaen). Virka koostuu OVTES:n mukaisista tehtävistä, opetustyöstä ja suunnittelusta. Tanssinopetuksesta pääosa on lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Liikunnanopetusta (erityisesti kehonhuolto) virkaan sisältyy sen mukaan, miten opettajan opetusvelvollisuus täyttyy tanssinopetuksessa.

Edellytämme itsenäistä työotetta ja aktiivisuutta opetuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden, sidosryhmien ja oman organisaation sisällä toimiminen edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Viran sijoituspaikka on Sodankylä, jossa toteutetaan pääosa virkaan kuuluvasta opetuksesta, mutta tehtävään sisältyy erikseen sovittuna opetusta myös Kittilässä ja Enontekiöllä. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Virkaan valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opintotodistuksineen ja ansioluetteloineen tulee lähettää 23.4.2021 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta / Revontuli-Opiston jaosto, Valtatie 82, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Kunnanrakennusmestari

Kittilän kunnassa on haettavana kunnanrakennusmestarin toimi.

Tehtävässä edellytetään talonrakennusalan teknikon tutkintoa (rakennusmestari) tai talonrakennusalan ylempää koulutusta.

Kunnanrakennusmestari vastaa kunnossapidon ja investointien rakennushankkeisiin liittyvistä työnjohtajan tehtävistä toimien myös lähiesimiehenä kunnossapidon työntekijöille, myös tehtäviin kuluu toimia rakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina.
Hän toimii tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyissä vastaavan työnjohtajan tehtävissä kunnan omana työnä toteutettavissa hankkeissa. Tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön tekemisestä sekä vastata tehdyn työn laadusta, säännöksistä ja määräyksistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä. Lisäksi hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Edellytämme työkokemusta rakennustyömaan työnjohtajan tehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta, suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa (määritelty Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus).

Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.


Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 19.4.2021 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

1.4.2021
Tekninen lautakunta

Kategoriat: Kuntarekry

Työpajaohjaaja, määräaikainen

Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke on reilu kaksivuotinen (12/2020-02/2023) Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahaston- kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelman (Vipuvoimaa EU:lta) ja Kittilän kunnan rahoittama kehittämishanke.

Kittilän työpajat on työvaltainen ja yhteisöllinen toimintaympäristö, jossa työn tekemisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla edesautetaan kuntalaisen sijoittumista työhön tai koulutukseen. Työvalmennuksella kehitetään ammatillista osaamista ja erilaisia työyhteisötaitoja. Työpajat tarjoavat kuntalaisille ja yrityksille valmennuspalveluiden ohella tilaustyöpalveluita.

Kittilän työpajalla on haettavana työpajaohjaajan määräaikainen työsuhde ajalle 1.5.2021-31.12.2022. Työsuhteen määräaikaisuuden perusteena on hankerahoituksella toteutettavan ympäristöpajapilotoinnin määräaikaisuus. Työpajaohjaaja toimii ympäristöpajan työvalmentajana ja osana työpajayhteisöä, johon kuuluu muiden työvalmentajien ohella yksilövalmentaja ja työpajatoiminnan koordinaattori/ esimies.

Työpajaohjaajan työtehtävässä edellytetään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Työtehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmennuksellista työotetta, hyviä sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelytaitoja ja kykyä toimia erilaisissa elämäntilanteissa olevien kuntalaisten tukena. Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimia verkostoyhteistyössä niin työpajan henkilökunnan kuin monipuolisten verkostojen kanssa. Arvostamme hakijalta kierrätykseen/ kestävään kehitykseen ja ympäristöalaan liittyvää asiantuntemusta tai motivaatiota asiantuntemuksen hankkimiseen. Toivomme sinulta innokasta asennetta, idearikkautta ja sitoutumista sekä asiakas- että kehittämistyöhön.

Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika työsuhteessa on 6 kuukautta.
Tehtävään valitulta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia. Tehtävään valitun on esitettävä Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) 3 §:n mukaisesti rikosrekisteriote. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Työhaastattelut järjestetään Teams-sovelluksessa hakuajan päätyttyä.

Hakemukset jätettävä viimeistään 15.4.2021 klo 12:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Sähköinen hakulomake löytyy linkkinä Kittilän kunnan verkkopalvelusta www.kittila.fi tai suoraan Kuntarekry.fi-palvelusta.

Meillä pääset tekemään työtä osana merkittävää hanketta. Annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen. Mukavat työkaverit ja hyvä työyhteisö toivottavat sinut tervetulleeksi viihtymään työssä!

Kategoriat: Kuntarekry

Suuhygienistin sijaisuus

Haemme Kittilän terveyskeskukseen suuhygienistiä ajalle 14.6.-8.8.2021.

Kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Lifecare-potilastietojärjestelmä.


Hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 16.4.2021 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta. www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Tuntiopettaja (luokanopettaja)

Kittilän kunnassa haetaan määräaikaista tuntiopettajaa (luokanopettaja) Alakylän koululle
ajalle 1.8.2021 - 4.6.2022.

Eduksi luetaan:
- kokemus esiopetuksesta
- kokemus alkuopetuksesta
- kokemus yhdysluokkaopetuksesta
- yhteistyökyky
- käsityö pehmeät materiaalit
- digitaidot
- oma auto välttämätön

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 6.4.2021 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

5 Lähihoitajan toimea

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 5 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta, joista 3 työsuhdetta on palvelutalo Metsolaan, 1 työsuhde on kotihoitoon ja 1 työsuhde on palvelutalo Pääskylään. Molemmat palvelutalot ovat tehostettua palveluasumista.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Kotihoidossa oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 6 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto (T-todistus) ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 31.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan sijaisuudet

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan ja lähihoitajan kesäloman sijaisuudet.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta, huomioimme myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat haussa.

Työ on kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus tulee jättää 31.3.21 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta. Haastatteluja ei järjestetä, vaan sijaisuudet täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä.


Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry