Aluehallintovirasto: Kuulutus päätöksen antamisesta, ympäristönsuojelulain mukainen päätös 27.6.2019, 102/2019

Tulostettava sivu

Avaa päätös pdf-muodossa: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 102/2019

 

Pohjois-Suomi, Aluehallintovirasto, Ympäristöluvat

Kuulutus päätöksen antamisesta

Dnro PSAVI/2204/2018

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Antopäivä 27.6.2019
Päätösnro 102/2019
Hakija Agnico Eagle Finland Oy
Asia Uuden vesivarastoaltaan rakentaminen sekä luvanmuutoshakemus koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kittilä

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivokselle ympäristö-luvan pääosin hakemuksen mukaisen uuden prosessivesien varastointialtaan rakentamiseen ja käyttöön sekä uudelle NP-hiekan kaivannaisjätteen jätealueelle (nykyisen vesiva-rastoaltaan eteläiselle osalle) ja hiilivaahdotuksen tuotteesta, sulfidivaahdotuksen rikastus-hiekasta ja neutraloinnin sakasta muodostuvan NP-hiekan ja vesienkäsittelylaitokselta muodostuvan alitteen loppusijoittamiselle jätealueelle.

Toiminnan muutoksen johdosta aluehallintovirasto:
- antaa uuden vesivarastoaltaan rakentamiselle lupamääräykset 1–10,
- muuttaa päätöksellä nro 45/2017/1 muutettua Kittilän kaivoksen lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 72/2013/1 ratkaisun kohtaa ”Kaivannaisjätealueita koskeva vakuus”; ratkaisussa on otettu huomioon päätös nro 45/2019, josta on valitettu,
- korvaa päätöksen nro 95/2014/1 lupamääräyksen 5 sellaisena kuin se on päätök-sellä 45/2017/1 muutettu,
- muuttaa päätöksellä nro 45/2017/1 annettuja päätöksen nro 72/2013/1 lupamää-räyksiä 34a ja 35a ja
- täydentää päätöstä nro 72/2013/1 uusilla lupamääräyksillä 40b ja 69c.
Toiminnan päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa ympäristönsuojelulain mukaisesti toimenpitein estettävää, hyvitettävää tai korvattavaa vahinkoa.

 

Nähtävänäpito
Päätös on sähköisesti nähtävänä 27.6.–29.7.2019 Kittilän kunnanvirastossa. Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).
 

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.7.2019.

Lisätietoja puh. 0295 017 500

 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
fax 08 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu

 

 

Sivua päivitetty: 
28.6.2019