Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Käyräjängän sora-alue

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 7.11.2018

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, päätöspäivämäärä ja pykälät:

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös, 6.11.2018 § 14

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija: Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-ainesalue ja tila: Käyräjängän  sora-alue, Kittilän Valtionmaa VI (RN:o 261–893–15–1)

Otettava maa-aines: Sora

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 7.12.2018)

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 6.11.2018

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
6.11.2018