Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Kirjokuusikon sora-alue

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 1.11.2018

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 31.10.2018 § 12

 

Lupa-asian kohde:

Hakija: Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-ainesalue ja tila: Kirjokuusikon sora-alue, Kittilän Valtionmaa III (RN:o 261–893–12–1)

Otettava maa-aines: Sora

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.12.2018)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 31.10.2018

 

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
31.10.2018