Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Suurkuusikon sora-alue

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 16.4.2019

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, päätöspäivämäärä ja pykälät:

Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.4.2019 § 46

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija:                              Agnico Eagle Finland Oy

Maa-ainesalue ja tila:          Suurkuusikon sora-alue, Suurkuusikko (RN:o 261–406–68–2)

Otettava maa-aines:           Moreeni

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.5.2019)

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 15.4.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
15.4.2019