Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinta

Tulostettava sivu

Mikäli liittyminen kunnalliseen / osuuskunnan viemäriin tai yhteishankkeet naapuruston kanssa eivät ole mahdollisia tulee jätevesijärjestelmän valinta tehdä kiinteistökohtaisista jätevedenkäsittely menetelmistä.

 

Mikäli naapurustossa useampi on tehostamassa tai uusimassa jätevedenkäsittelyjärjestelmäänsä, kannattaa tarjoukset pyytää yhdessä niin suunnittelusta, materiaaleista kuin työstä. Yhteiseen tarjouspyyntöön saadaan todennäköisesti edullisempi tarjous ja työmiehet töihin paremmin, kun tiedossa on pitempiaikainen työ.

 

Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat asiat

Suojaetäisyydet

Jätevesijärjestelmän sijoittamisessa on otettava lukuisia asioita huomioon. Jätevesijärjestelmän kaivuun yhteydessä on huomioitava maakaapeleiden yms. sijainti. Kuivakäymälä on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapurille ja varustettava tiiviillä alustalla. Jätevesien purkupaikat tulee aina sijoittaa säännöstelykorkeuden tai vesistön tulvakorkeuden yläpuolelle.

 

Vähimmäisetäisyydet

- talousvesikaivo 30 m

- vesistö 30 m

- tie tai tontin raja 5 m

- oja 10 m

- etäisyys saostussäiliöstä rakennukseen 5 m

- vedenottamot 200 m

- suojakerros pohjavesitason yläpuolella imeytyskenttä 1 m / suodatuskenttä 0,25 m.

 

Muita jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavia asioita


1) Onko kiinteistö viemäriverkoston toiminta-alueella

Asia selviää kysymällä kunnan vesihuoltolaitokselta tai osuuskunnalta. Samalla on syytä tiedustella vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, missä on kerrottu mahdollisista viemäriverkoston laajenemissuunnitelmista.


2) Kunnan rakennus- ympäristönsuojelumääräykset

Määräyksistä voi kysyä kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisilta.


3) Kaavamääräykset

Kunnan kaavoitusviranomaiselta voi kysyä sijaitseeko kiinteistösi kaavoitetulla alueella ja jos alue on kaavoitettu onko kaavamääräyksissä määräyksiä jätevesienkäsittelyyn liittyen.


4) Pohjavesialueet

Pohjavesialueiden sijainnista voi kysyä kunnan ympäristöviranomaiselta.


5) Tontin pinta-ala ja korkeussuhteet

Tontin pinta-ala ja korkeussuhteet pois sulkevat joidenkin jätevesijärjestelmien käytön. Esim. maaperäkäsittelyt vaativat yleensä tilaa enemmän kuin pienpuhdistamo. Mikäli kiinteistö on rinteessä, voi maaperäkäsittelyn kentän sijoittaminen olla vaikea.


6) Pohjaveden korkeusasema

Pohjaveteen tulee aina olla riittävä suojaetäisyys. Pohjavedenpinnan korkeuden voi tarkastaa keväällä korkeimman pohjaveden pinnan aikaan esim. kaivosta.


7) Maaperä

Maaperän laatu vaikuttaa mm. siihen voiko jätevesijärjestelmäksi valita maahanimeytystä. Myös kallioinen maaperä aiheuttaa jätevesijärjestelmän valinnassa enemmän työtä.


8) Naapurien kaivot ja oma kaivo

Naapurien kaivojen, oman kaivon ja lähteiden sijainti tulee aina huomioida jätevesijärjestelmää valittaessa. Puhdistetussakin jätevedessä on bakteereja, jotka voivat saastuttaa juomaveden.


9) Etäisyys rantaan

Jätevesijärjestelmästä tulee olla riittävä etäisyys rantaan, ettei ravinteita ja bakteereja pääse vesistöön. Huomioitava on että myös pesuvesissä on niin ravinteita kuin bakteerejakin.


10) Onko kiinteistöllä sähköt

Pienpuhdistamot vaativat yleensä sähköä toimiakseen.


11) Loka auton pääsy tontille

Loka-auton on päästävä tontille tyhjentämään saostuskaivot kaikkina vuodenaikoina.


12) Syntyvän jäteveden määrä ja laatu

Jos jätevettä syntyy vain vähäisiä määriä (kantovesi), jäteveden käsittelyksi riittää yksinkertainen maaperäkäsittely (esim. kivikaivo tai pieni saostuskaivo ja kivikaivo). Mikäli jätevedessä on mukana vesikäymälän jätevesiä, on jätevedenkäsittely aina järjestettävä tehokkaammin, kuin jos jätevesi on pelkkää pesuvettä. Vesikäymälän jätevesien käsittely on aina syntyvän jäteveden määrästä huolimatta järjestettävä yhtä tehokkaasti eli oli kyseessä vakituisen asunnon jätevedet tai pari kertaa kesässä käytetyn kesämökin jätevedet.

 

Jäteveden pumppaaminen

On tilanteita, jolloin jätevesi joudutaan pumppaamaan saostuskaivolta maaperäkäsittelyyn. Tällainen tilanne on esim. silloin kun maasuodatuskenttä on korkeammalla kuin jäteveden tuloviemäri. Pumppu on suositeltavaa sijoittaa saostuskaivojen jälkeen. Valittaessa pumppua tulee nostokorkeuden lisäksi ottaa huomioon jäteveden laatu. Pumppukaivo voi olla betoninen tai valmis lujitemuovinen kaivo. Jäteveden pumppukaivo on varustettava täytönhälytyksellä, näin varaudutaan mahdollisiin häiriötilanteisiin. Myöskin ohijuoksutusputken tarve on aina harkittava tapauskohtaisesti samoin kuin se mihin ohijuoksutus voidaan johtaa.

 

Jätevesijärjestelmän valinta

Erilaisia jätevesijärjestelmiä ovat:
- Saostussäiliöt, jäteveden esikäsittelymenetelmä

- Vanhan jätevesijärjestelmän saneeraus

Kuivakäymälä ja maa- tai pienpuhdistamo pesuvesille

- Maahanimeyttämö

- Maasuodattamo

- Pienpuhdistamo

- Umpisäiliö WC-vesille ja pesuvesille maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo

- Umpisäiliö

Lue lisää jätevesijärjestelmän valinnasta.

 


 

 

 


 

Sivua päivitetty: 
6.5.2011