Kittilän kunnanhallituksen päätökset 16.2.2021

Tulostettava sivu

Tiedote 17.2.2021, Kittilän kunta

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 16.2.2021 kokouksessaan:

- merkitä tiedoksi perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Ol­lin alustuksen koskien sosiaali-ja terveystoimen ajankohtaisasioita.

- merkitä tiedoksi Kittilän kunnan johtoryhmän palkkoja koskevan ti­lan­ne­kat­sauk­sen ja edellyttää, että asia tuodaan varsinaiseen päätöksentekoon ke­vään 2021 aikana erillisinä pykälinä virka/tehtävänimikkeittäin joh­to­ryh­män tehtäväkuvausten laatimisen ja ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­jen käyn­nin jälkeen.

- merkitä tiedoksi opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön päätökset ja päättää, ettei Kittilän kunta hae oikaisua pää­tök­siin.

- myöntää Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen pe­rus­tuen Suomen tilapäiseen COVID-19 –puitetukiohjelmaan.

- osallistua Kierroksia biopeittoon – kier­to­ta­lout­ta edistävät uudet alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kai­vos­ten jälkihoidossa -hankkeeseen 2020–2023 siten, että kun­nan rahoitusosuus on
1 000 euroa/vuosi, yhteensä 3 000 euroa.

- että Kittilän kunta osallistuu Per­he­ys­tä­väl­li­nen hybridityön Lappi –hankkeeseen, kunnan omarahoitusosuus 2.000 euroa.

- hyväksyä vuokrasopimuksen Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa koskien moottorikelkkareitin Luvattumaa- Kum­pu­tun­tu­ri-Keu­lak­ko­pää siirtoa Loukisen ylityspaikalla. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen päätöksen lain­voi­mai­suut­ta. Perusteena reittimuutoksen kiireellisyys ja reittimuutos kos­kee ainoastaan kunnalle vuokrasopimusta esittäneen Met­sä­hal­li­tuk­sen maa-aluetta. Kunta hakee vuoden 2021 aikana reitinpitäjänä ko. muutosta kos­ke­vaa reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta tai sopimukseen pe­rus­tu­van reitin merkitsemistä kiinteistörekisteriin. Kunta hakee kaivosyhtiöltä korvausta reitin muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

- antaa suostumuksen rakentamattoman tontin edelleen luovutukseen (Kätkän ja Myllyn asemakaava-alue kortteli 271 tontti 1).

- jatkaa Arvalin kanssa leasing-autojen  sopimusta 23.4.2021 asti ja valtuuttaa hallintotoimen yhteistyössä teknisen toimen kanssa kilpailuttamaan vuokra-autot Arvalin sopimuksen päättymisestä lähtien siihen asti kunnes Hanselin kilpailutuksen kautta saatavat autot ovat käytössä.

- valita varajäseneksi Juha Heinosen 007 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan Terho Palosaaren tilalle.

- valita kunnanhallituksen edustajiksi Ahman Askeleet Kittilän työpajatoiminnan ke­hit­tä­mis­hank­keen ohjausryhmään Vuokko Mäntymaan ja varalle Raili Fagerholmin sekä päätti vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti.

- käsitellä kokouksessa ylimääräisenä asiana edustajan valitsemisen Levi Golfin yhtiökokoukseen ja kahden kahden hallituksen jäsenehdokkaan päättämisen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita yhtiökokousedustajaksi Pekka Rajalan ja varalle Hanna-Maria Grandellin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita yhtiön hallituksen jäsenehdokkaiksi Pekka Rajalan ja Mika Kuuselan.

 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

Asiointitunti / valtuustoaloite lasten hoidosta: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi sivistystoimen antaman selvityksen lasten hoitoa kos­ke­vaa aloitetta koskien esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilökunnalle: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja henkilöstöpäällikön valmistelusta.

Valtuustoaloite/Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteiset näyttötaulut: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

Valtuustoaloite koskien uuden koulukeskuksen rakentamista: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja tehden poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta yhteistyötä vs. sivistystoimenjohtajan kanssa.

Valtuustoaloite koskien Kirjastokino-palveluun tai vastaavaan suoratoistopalveluun liittymistä: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaan si­vis­tys­lau­ta­kun­nan val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on kulttuurisihteeri.
 

Valtuustoaloite/Sirkan koirapuiston valot: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

Valtuustoaloite koskien Kittilän kunnan kiinteistöstrategiaa: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lau­ta­kun­nan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle:

- ettei palveluohjaajan virkaa perusteta. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ryhdytään valmistelemaan tältä osin tarvittavat hallintosäännön muutokset ja että palveluohjaajan toimen nimike muutetaan tehtävää vastaavaksi.
 

- että lukion lehtorin his­to­rian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen lehtorin viran nimike muu­te­taan historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viraksi.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Hanna-Maria Grandell, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 572 4460, hanna-maria-grandell@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
17.2.2021