Kunnanvaltuuston kokouksen 31.8.2020 asialista

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalolla (Valtatie 15, 99100 Kittilä) valtuustosalissa maanantaina 31.8.2020 klo 14.00.

 

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi kuntalaisia kehotetaan seuraamaan ko-kousta mieluiten sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla (www.kittila.fi).

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastaminen
3. Valtuusaloite Levin alueen katujen talviaikaisen kunnossapidon seuran-nan saamiseksi yleisesti nähtäville
4. Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloite jätehuoltomää-räysten muuttamista koskevan tiedustelun tekemiseksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecolle
5. Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. otta-mista kunnan hoitovastuulle
6. Valtuustoaloite, Kantatie 79 leväntäminen Rauhalan kylän kohdalla
7. Kittilän Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite 11.11.2019 sähköi-sestä kokouspalvelusta ja kunnanhallituksen teknisestä sihteeristä
8. Valtuustoaloite Kittilän kunnanvaltuuston kokousajan muuttamisesta ai-kaisemmaksi
9. Valtuustoaloite paikallisradion perustamisesta
10. Valtuustoaloite - Työttömän aktiivimalli/uuden toimintamallin kehittäminen
11. Valtuustoaloite ulkopuolisten virkamiesten ottamisesta hallinnollisesta krii-sistä pois pääsemiseksi
12. Valtuustoaloite ulkopuolisen lakiavun ottamisesta kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksiin
13. Valtuustoaloite vapaan keskustelun lisäämisestä kunnanvaltuuston kyselytunnille
14. Valtuustoaloite pormestarimallin mukaisten rakenteellisten muutosten käynnistämisestä
15. Valtuustoaloite talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden nimilaattojen sijoittamisesta
16. Aloite kunnanvaltuuston kokousten kuvaamisesta ja nauhoittamisesta
17. Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n hankeaikainen lainahakemus/Tunturi kutsuu -kristillnen musiikkitapahtuma Tunturi-Lapissa –hanke

18. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020 Nro 20/0383/2 kunnal-lisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.11.2018 § 81 "Val-tuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi"
19. Kunnanjohtajan viran täyttäminen 1.1.2021 lukien
20. Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle Kittilän kunnan toimielinten erottamiseksi epäluottamuksen perusteella
21. Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjoh-tajien vaali
22. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali
23. Teknisen lautakunnan vaali
24. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali
25. Koululautakunnan vaali
26. Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 3.9.2020 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 3.9.2020 klo 14.00- 16.00. Tarkastettu pöy-täkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

 

Kittilässä 25.8.2020

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Sivua päivitetty: 
25.8.2020