Kuulutus louhinta- ja murskaustyön ympäristölupahakemuksesta

Tulostettava sivu

Asia
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristölupahakemus.

 

Hakija ja osoite
Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiinintie 10
96300 ROVANIEMI

 

Toiminta ja sijainti
Napapiirin kuljetus hakee ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle ja murskaustoiminnalle. Toiminta sijoittuu Kittilän Valtion metsämaat kylässä sijaitsevalle Kuusselän alueelle (tila Kittilän Valtionmaa III 261-893-12-1). Napapiirin Kuljetus Oy:llä on alueelle voimassa oleva maa-ainesten ottolupa. Murskaustyön kesto on noin 1 viikko-2 kuukautta vuodessa ja työaika ma-pe klo 06.00-22.00. Arvioitu murskausmäärä on noin 40 000 tn vuodessa. Kalliota louhitaan ennen murskausta aina murskaukseen tarvittava määrä. Murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, joka on maa-ainesalueella vuosittain ainoastaan murskaustyön keston ajan.

 

Ympäristölle aiheutuvat riskit koostuvat louhinta- ja murskaustyöstä ja työmaaliikenteen aiheutta-masta melusta, pölystä sekä polttoaineiden käsittelystä. Melua torjutaan varastoimalla syntyviä murskaustuotteita meluvalleiksi murskauslaitoksen ympärille. Porauksessa syntyvä pöly otetaan talteen, eikä se leviä ympäristöön. Murskauksessa syntyvä pöly leviää murskauslaitoksen läheisyyteen. Pölyhaittoja torjutaan tiestön kastelulla tai suolauksella. Alueella käytettävä polttoaine varastoidaan kaksoisvaipallisissa polttoainesäiliöissä. Työmaalle on myös varastoituna imeytysturvetta mahdollisten vuototilanteiden varalle.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 25.8.–23.9.2011 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 23.9.2011 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo(at)kittila.fi tai faksilla (016) 642 512.

 

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Maiju Ikonen, puhelin 040 847 9552

Kittilässä 25.8.2011
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
14.11.2013