Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Ruottaman pohjoinen sora-alue, Morenia Oy

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Asia:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus ja maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottoon, Ruottaman pohjoinen sora-alue, Ruottama (RN:o 261-405-46-3), Morenia Oy

 

Hakija:

Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo

Yhteyshenkilö: Jani Harjula, puh. 040-3506375, sähköposti: jani.harjula@morenia.fi

 

Toiminnan sijainti:          

Kittilän kunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen soran murskauksen ja kalliolouhintaan Kittilässä, Ruottaman pohjoisella sora-alueella, tilalla Ruottama (RN:o 261–405-46-3). Ruottaman pohjoinen sora-alue sijaitsee n. 9 km Kittilästä Kolarin suuntaan Ylläksentien pohjoispuolella. Alue on vanhaa soranotto-aluetta ja se sijaitsee Oravaisenvuoman II-luokan pohjavesialueella (12261124A). Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu alue, M4511. Alueella on ollut aikaisemmin maa-aines- ja ympäristölupa vastaavaan toimintaan.

 

Maa-aineslupa:

Morenia Oy hakee 10 vuoden ajalle maa-aineslupaa 18,5 ha:n alueelle, josta louhinta-aluetta on n. 3 ha ja maisemoitavaa vanhaa ottoaluetta n. 2,5 ha. Lupaa haetaan 150 000 m3:n soranottomäärälle ja 40 000 m3:n kallioainesten otolle (haettu kokonaismäärä 190 000 m3). Ottosyvyydeksi esitetään 0-27 m ja alimmaksi ottotasoksi +208. Vuotuinen otto vastaa kysyntää. Pääosa jalostettavasta kiviaineksesta murskataan, seulotaan tai välpätään.

 

Ympäristölupa:

Ympäristölupaa haetaan murskaus- ja louhintatoimintaan, jota harjoitetaan pääasiassa kesäaikana 1-8 viikon jaksoissa ma-pe klo 6.00-23.00. Kuormausta ja kuljetusta tehdään lisäksi la klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. Alueella ei säilytetä räjäytysaineista. Alueella murskattavaa maa-ainesta on tarkoitus käyttää lähialueiden maanrakennuskohteisiin ja betonilajikkeiksi.

 

Päästöt ja jätteet:

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta käyttämällä parasta mahdollista tekniikka sekä uusimalla ja huoltamalla kalustoa. Meluhaittaa vähennetään sijoittamalla murskauslaitos alhaisimmalle tasolle ottoalueen reunojen ja varastokasojen suojaan. Lähellä ei ole häiriytyviä kohteita. Pölyämistä estetään kastelemalla maata ja maa-ainesta tarvittaessa. Porauksessa syntyvä pöly estetään pölyn talteenotolla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varataan vahinkotilanteiden varalle riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Poltto- ja voiteluaineet säilytetään lukittavissa, kaksoisvaipallisissa, ylitäytön estimin varustetuissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa suojakonteissa. Alueelle rakennetaan erillinen vettä läpäisemätön ja öljynkeräyskaivollinen tankkausalue. Toiminta-aikana syntyvät vähäiset määrät talousjätettä sekä jäteöljyä toimitetaan jäteasemalle asianmukaisesti hävitettäviksi.

 

Nähtävillä pito:

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 7.11.–7.12.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

 

Muistutukset ja mielipiteet:

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla henkilöillä tai yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 7.12.2018 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

 

Lisätietoja:

Ympäristösihteeri Piippa Wäli, puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 6.11.2018

KITTILÄN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Sivua päivitetty: 
6.11.2018