Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Peittoselän sora-alue

Tulostettava sivu

JULKINEN KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ
Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen, Peittoselän sora-alueella, Yhteismetsä Peittoselkä 261-874-1-0

Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.10.2020  § 111 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Yhteismetsä Peittoselälle soramoreenin ottoon Kittilän kunnassa, tilalla Yhteismetsä Peittoselkä (RN:o 261-874 -1-0). Peit-toselän sora-alue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 40 km etelään, noin 8 km Molko-järven kylän länsipuolella.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston au-kioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosi-vuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 25.11.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristösihteeri Simo Ylönen puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

Kittilässä 20.10.2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
19.11.2020