Kuulutus päätöksestä ysl § 118 mukaisen ilmoituksen johdosta

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 18.5.2017 tehnyt päätöksen YSL § 118 mukaisesta ilmoituksesta (4§/2017) koskien Metsähallitus Metsätalous Oy:n murskausta Keihäskuusikon sora-alueella ajalla 5.6.-30.6.2017 ympärivuorokautisesti lukuun ottamatta Juhannuspäivää. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan.

 

Päätös pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla ajalla 18.5.–20.6.2017 viraston aukioloaikoina. Mahdollinen valitus on tehtävä kirjallisena ja toimitettava 20.6.2017 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

 

Tarkemmat lupaehdot ja valitusositus kokonaan ovat nähtävillä päätöksessä. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.5.2017.

 

Kittilässä 18.5.2017

Vs.Ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
18.5.2017