Kuulutus: Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös / Maa-aineslupapäätös, Rovaselänojan sora- ja moreenialue, Kittilän Valtionmaa II RN:o 261-893-11-1, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tulostettava sivu

JULKINEN KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen §1/2020, Kittilän Valtionmaa II, Rovaselänojan sora- ja moreenialue, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Päätös

Vs. ympäristösihteeri on 17.1.2020 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle soramoreenin ottoon Rovaselänojan sora- ja moreenialueella Kittilän kunnassa, tilalla Kittilän Valtionmaa II (RN:o 261-893-11-1). Rovaselänojan sora- ja moreenialue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 56 km pohjois-koilliseen, Pokan kylästä noin 17,5 km länteen.

 

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

 

Muutoksenhaku

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 24.2.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristösihteeri Kaisa Pikkarainen puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 17.1.2020

Vs. ympäristösihteeri Kaisa Pikkarainen

Sivua päivitetty: 
17.1.2020