Päätöksenteko

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus

Kittilän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Lisätietoa kunnanvaltuustosta sekä kokouspäivämäärät löytyy sivulta www.kittila.fi/kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto valitsee 9-jäsenisen kunnanhallituksen, joka johtaa kunnan taloutta ja hallintoa sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Lisätietoa kunnanhallituksesta ja kokouspäivämääristä sivulta www.kittila.fi/kunnanhallitus.

Tietoa myös muista kunnan luottamuselimistä löytyy sivulta www.kittila.fi/luottamuselimet.

 

Kittilän kuntastrategia

Kittilän kuntastrategia (hyv. 20.8.2018, Kittilän kunnanvaltuusto)

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian 20.8.2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia.

Kittiän visio on: Kittilä – puhdasta kultaa
Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla.

Kittilän arvot ovat:
L
uonto
Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus ja
Edelläkävijyys

Kuudeksi painopistealueiksi strategiassa on valittu yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

Strategiatyö aloitetaan kunnassa ja sen toteutumista seurataan niin tekemisen muutoksen kautta kuin myös väli- että lopputulemamittarein. Strategian toteutumista seurataan myös valtuustotasolla. Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt.

Lue lisää: http://www.kittila.fi/kittilan-kuntastrategia

 

Hallintosääntö

Kittilän kunnan hallintosääntö 1.2.2021 alkaen

Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan 25.1.2021 § 10. Uusi hallintosääntö on astunut voimaan 1.2.2021.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 1.2.2018 alkaen

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden tavoitteena on vahvistaa ja yhden-mukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohjeet koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallintosäännössä (25.7.2017) sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Kunnanvaltuuston päättämien perusteiden mukaan kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvon-nan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvon-nasta ja tuloksellisuudesta. Tämä ohje korvaa Kittilän kunnanhallituksen 29.9.2015 hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

 

Luottamuselimet

Kittilän kunnan luottamuselimet ja niiden jäsenet löytyvät kohdasta www.kittila.fi/luottamuselimet.

 

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kittilän kunnan pöytäkirjat ja esityslistat Dynasty-tietopalvelussa

Esillä pidetään kuluvan vuoden ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, ottakaa yhteyttä kunnan kirjaamoon.

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunkin toimielimen päättämällä tavalla. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

 

Viranhaltijapäätökset

Kittilän kunnan viranhaltijapäätökset Dynasty-tietopalvelussa

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusrekisteri, sidonnaisuusilmoitukset / Kittilän kunta

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

- Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
- Jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

- Kunnanjohtaja
- Kunnahallituksen ja lautakunnan esittelijä
- Toimialajohtajat ja varahenkilöt
- Jaostojen esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Kittilän kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kittilän kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kunnanvaltuuston 8.4.2013 §:n 37 kohdalla hyväksymä ja 1.5.2013 voimaan tullut Kittilän kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö.

 

 

Sivua päivitetty: 
9.2.2021