Päätös meluilmoituksesta, murskaus Rovaselänojalla 23.3.-18.5.2020, Metsähallitus

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta § 4/2020, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, maa-ainesten murskaus Rovaselänojan maa-ainesalueella 23.3.-18.5.2020, Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi

Vt. ympäristötarkastaja on 4.3.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi murskaa maa-aineksia Rovaselänojan sora- ja moreenialueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Alue sijaitsee Kittilän Lompolon ja Pokan kylien välissä, Pokasta noin 17,5 km länteen sekä Kittilän keskustasta noin 56 km pohjois-koilliseen. Melua ai­heuttavaa toimintaa harjoitetaan 23.3.–18.5.2020. Murskausta tehdään yhteensä n. 7 vuorokauden ajan, sunnuntain klo 18:00 ja perjantain klo 16:00 välisenä aikana vuorokauden ympäri. Viranomai­nen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voi­daan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 10.4.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Liisa Arpiainen puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 4.3.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liisa Arpiainen

Vt. ympäristötarkastaja

 

Meluilmoitus

Melupäätös

Sivua päivitetty: 
4.3.2020