Sosiaalipäivystys

Tulostettava sivu

Lasten ja aikuisten kiirellisessä avuntarpeessa  (esim. lastensuojelullinen hätä ,aikuinen  tai vanhus heitteillä ) voi soittaa klo 16  jälkeen numeroon 112  joka yhdistää tarvittaessa asian sosiaalipäivystyksen ensiarvioon ja tilannearvion jälkeen tarvittaessa alueesi takapäivystäjälle joka on sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä ottaa tällöin myös ilmoittajaan  yhteyden mahdollisen asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa lisäksi. Asiakkaalle sovitaan päivystystilanteessaa sillä hetkellä tarvittavat palvelut.Sosiaalipäivystystä toteutetaan yhteistyössä mm.  pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Virka-aikainen (klo 8-16) sosiaalipäivystys lasten ja aikuisten asioissa toimii Kittilässä toimii puhelimessa 040- 4825898

kirjaamo@kittila.fi on sähköpostiosoite johon voi jättää myös yhteydenottopyynnön

Sosiaalipäivystyksen lakiperuste:

Sosiaalihuoltolaki  30.12.2014/1301

 

12 §

Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaaminen

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa henkilöllä on oikeus saada riittävät sosiaalihuollon palvelut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitetulta kotikunnaltaan tai siltä kuntayhtymältä, johon kotikunta kuuluu, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllisestä soveltamisalasta säädetään 57 §:ssä. Toimeentulotuen myöntämisestä säädetään erikseen toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997).

57 §
Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllinen soveltamisala

Jos henkilö oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuoksi kotikuntansa ulkopuolella, eikä hänen kotikuntansa kotikuntalain 3 §:n 1 kohdan perusteella muutu, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa hän oleskelee. Henkilön kotikunnalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskelevalle henkilölle, ellei muualla toisin säädetä

 

Sivua päivitetty: 
12.2.2018