Kuulutus: Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Kiimavaaran moreeni- ja kallioalue, Kivikko (RN:o 261-407-38-4), Lohirannantien Maanrakennus Oy

Utskriftsvänlig version

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Hanhimaassa Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueella tilalla Kivikko (RN:o 261-407-38-4). Kiimavaaran moreeni- ja kallioalue sijaitsee Kittilässä Hanhimaan kylästä noin 2 km kaakkoon. Alu­eelle aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan (Khall 10.6.2008 § 331) voimassaolo on päättynyt 10.6.2018. Lohirannan Maanrakennus Oy:llä on alueella toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (RakYmplk 16.4.2009 § 49) kallion louhintaan ja louheen ja moreenin murskaukseen. Lohirannantien Maanrakennus Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 5,7 ha:n maa-ainesalueelle 30 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto on 10 000 – 30 000 m3. Haettu ottamisaika on 5 vuotta.

 

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 4.2.–5.3.2020 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 5.3.2020 mennessä Kittilän raken­nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vs. ympäristötarkastaja Liisa Arpiainen puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 29.1.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Liitteet:

Lupahakemus

Liite_Ottamissuunnitelma

Liite_Leikkauskuvat

Liite_Jätehuoltosuunnitelma

Liite_Ottoalueen sijainti

Liite_Lähestymiskartat

Liite_Tunturi-Lapin maakuntakaavakartta

Sivua päivitetty: 
29.1.2020