Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireille tulosta, Peittoselkä

Utskriftsvänlig version

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Peittoselän sora-alue, Peittoselän yhteismetsä (RN:o 261-874-1-0), Yhteismetsä Peittoselkä
Hakemus
Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Peittoselän sora-alueella tilalla Yhteismetsä Peittoselkä (RN:o 261-874-1-0). Peittoselän sora-alue sijait-see Kittilässä noin 40 km kuntakeskuksesta etelään, noin 8 km Molkojärven kylän län-sipuolella. Alue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Yhteismetsä Peittoselkä hakee maa-ainesten ottolupaa 1,41 ha:n maa-ainesalueelle 25 000 m3:n ottomäärälle. Arvioi-tu vuotuinen otto vaihtelee. Haettu ottamisaika on 10 vuotta.
Nähtävilläpito
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.6.-10.7.2020 Kit-tilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston tekni-sessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosi-vuilla julkaisemisajankohdasta.
Muistutukset ja mielipiteet
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus il-maista mielipiteensä asiasta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 10.7.2020 mennessä Kittilän raken¬nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.
Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Elli Närhi puh. 040 636 0512, sähköposti: elli.narhi@kittila.fi.

Kittilässä 10.6.2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Hakemus

Lähestymiskartta ja selostus

Jätehuoltosuunnitelma

Kartat

Sivua päivitetty: 
11.6.2020