Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta, Ruoppajärven sora-alue

Utskriftsvänlig version

KUULUTUS

Asia:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus siirrettävän murskauslaitoksen toimintaan ja maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottoon, Ruoppajärven sora-alueella (RN:o 261-409-14-23), Destia Oy

Hakija:

Destia Oy Kiviaines, Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Yhteyshenkilö: Timo Juopperi, maa-ainesvastaava, 0400 204834, timo.juopperi@destia.fi

Toiminnan sijainti:          

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon sekä ympäristönsuojelu­lain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen siirrettävän murskauslaitoksen toimintaa varten Kittilässä, Ruoppajärven sora-alueella (RN:o 261-409-14-23). Ruoppajärven sora-alue sijaitsee n. 3 km Pöntsön kylältä länteen ja n. 40 km Kittilästä Muonion suuntaan kantatien 79 eteläpuolella. Alue sijaitsee Kulkujoen II-luokan pohjavesialueella (12261152). Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue, M. Alue sijaitsee n. 750 metriä itään Tunturi-Lapin maakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL) merkitystä Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta. Ruoppajärven sora-alue on erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella. Ruoppajärven sora-alueella on ollut kiviaineksen ottotoimintaa 1980-luvulta lähtien.

Maa-aineslupa:

Destia Oy hakee 10 vuodeksi maa-aineslupaa 5,316 ha:n alueelle. Lupaa haetaan     130 000 m3ktr:n kokonaisottomäärälle. Ottosyvyydeksi esitetään 0-8 m ja alimmaksi ottotasoksi +262,90. Vuotuinen otto on enintään 220 000 t, keskimäärin 22 000 t/v. Maa-aines kuljetetaan käyttökohteisiin (tie- ja muu infrarakentaminen) sellaisenaan tai jalostetaan paikan päällä seulomalla tai murskaamalla. Hakemuksessa haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

Ympäristölupa:

Destia Oy hakee ympäristölupaa 10 vuodeksi siirrettävän murskauslaitoksen toimintaan kiven, soran ja hiekan käsittelemiseksi. Toimintaa harjoitetaan yleensä 3-16 viikkoa vuodessa ma-pe klo 6.00–22.00. Kuormausta ja kuljetusta tehdään ma-su klo 7.00–22.00 välisenä aikana. Toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (YSL liite 1, taulukko 2, kohta 7e). Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskausyksiköllä. Hakemuksessa haetaan lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (YSL 199 §).

Ympäristövaikutukset:

Päästöt ilmaan johtuvat koneiden polttomoottoreista sekä murskausprosessin aiheuttamasta pölystä. Murskauslaitoksesta syntyy melua työskentelyviikkoina. Käymälä­jäte toimitetaan umpisäiliöstä jätevedenpuhdistamolle tai käytössä on kuivakäymälä. Muita jätevesiä ei synny. Toiminnassa ei synny päästöjä maaperään. Toiminnassa tarvittavat öljyt ja muut aineet sekä vaaralliset jätteet ja muut jätteet säilytetään lukittavassa, tiivispohjaisessa varastokontissa. Kaikki jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa ko. jätteen käsittelyyn.

Nähtävilläpito:

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.2.–12.3.2020 Kitti­län verkkosivuilla osoitteessa www.kittila.fi sekä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä, viraston aukioloaikoina. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet:

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus teh­dä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla henkilöillä tai yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 12.3.2020 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja:

Vs ympäristötarkastaja Liisa Arpiainen, puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 6.2.2020

KITTILÄN KUNNAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Liitteet:

Maa-aineslupahakemus

Ympäristölupahakemus ja maa-ainesten ottamissuunnitelma

Liite_Ottosuunnitelma_pituusleikkaus

Liite_Ottosuunnitelma_poikkileikkaukset

Liite_asemapiirros

Liite_Tankkauspaikan_suojaus

Liite_Suunniteltu_tilanne

Liite_Pohjaveden_tarkkailusuunnitelma

Liite_Täydennys_hakemukseen

Liite_Pohjavesikortit

Liite_Pohjavesitarkkailun_tulokset

Liite_Kartat

Sivua päivitetty: 
6.2.2020