Tiedote: Yksityistieavustukset 1.1.2020 alkaen

Utskriftsvänlig version

Tiedote 6.9.2019, Kittilän kunta

Kittilän kunnassa otetaan 1.1.2020 lähtien käyttöön uudet ohjeet ja menetelmät liittyen kunnan taholta tapahtuvaan yksityisteiden avustamiseen. Avustukset jaetaan kahteen eri kategoriaan, yksityistielakiin ja kunnan omaan toimivaltaan perustuviin avustuksiin. Avustamisessa ei enää erotella erikseen auraus- ja kesähoitoavustuksia vaan ne yhdistetään yhdeksi, yksityistien kunnossapitoavustukseksi.

 

Hakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta. Kunnan omaan toimivaltaan perustuvista avustuskäytännöistä päättää ja tiedottaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Kyseessä on tällöin sosiaalisin perustein tapahtuva yksityisten pihateiden aurausavustus.

 

Tässä tiedotteessa käsitellään kunnan toimesta tapahtuvaa, 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaista avustamista.

 

1. Avustusehdot:

 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
 • Tien vähimmäispituuden tulee olla vähintään 200 metriä
 • Tien varrella on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero
 • Avustukset eivät koske metsäteitä. Maksimi avustettava tiekunnan tiepituus on 10 km.

 

2. Avustusten hakeminen:

 • Tiekunnan tulee pitää kokous 31.12.2019 mennessä, jossa päätetään haetaanko kunnalta rahallista avustusta tai hakeutumista hoitosopimustie menettelyn piiriin
 • Avustusten hakuaika vuosittain on 1.1 - 31.1. (tammikuu) välinen aika, myöhässä tulevia hakemuksia ei oteta käsittelyyn
 • Avustuspäätökset tehdään vuosittain 31.3. mennessä
 • Mikäli tiekuntaa ei ole vielä perustettu, voi kunta kuitenkin tehdä avustuspäätöksen ehdollisena. Hakemus tiekunnan perustamiseksi tulee kuitenkin olla voimassa esim. maanmittauslaitoksella (yksityistietoimitus).

 

3. Hoitosopimustiet:

 • Voimassaolevat sopimukset yksityisen tien kunnossapidosta Kittilän kunnan ja tiekunnan välillä sanotaan irti siten, että ne päättyvät 30.4.2020. Irtisanomisilmoitukset on lähetetty  tiekunnille.
 • Nykyisten hoitosopimusteiden osalta tulee myös menetellä kuten edellä kohdassa 2 on kuvattu avustusten hakemisen osalta
 • Uusiin hoitosopimuksiin sisällytetään kunnan järjestämänä palveluna talvihoitotyöt ja soratien tasaaminen (kevät ja syksy). Kaiken muun tienpitoon tarvittavan palvelun tiekunta hankkii tienpitäjän ominaisuudessa itse
 • Hoitosopimusteiksi hyväksyttyjen teiden tulee olla siinä kunnossa, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä kunnossapitokalustolle. Kääntöpaikat tulee olla tarpeeksi laajoja kuorma-autojen vaatimalle tilatarpeelle. Työtä haittaavia tai kalustolle vaurioita aiheuttavia kohteita (mm. pintaan nousseet maakivet) ei tiellä saa olla.

4. Avustusmäärä:

 • Mikäli tiekunta hakee rahallista avustusta, on sen suuruus kunnossapitoavustuksena yhteensä 1.250 €/tiekm. Esimerkkeinä jos tien pituus on 2,8 km, on vuosiavustus tällöin 3.500 € tai jos tien pituus on 900 m on vuosiavustus tällöin 1.125 €
 • Hoitosopimusteiden osalta kunta laskuttaa tiekunnalta kaiken sen kustannuksen, mikä menee edellä olevan avustuksen yli
 • Esimerkiksi jos kunnalle tulee palvelun järjestämisestä kuluja em. 2,8 kilometrin tielle yhteensä 7.000 €, on tällöin tiekunnalta laskutettava osuus 3.500 €.                                                           Osuus muodostuu seuraavasti: 7.000 € – (2,8 km x 1.250 €/km) = 3.500 €.
 • Lopullinen kustannustaso kunnan järjestämästä palvelusta muodostuu vasta sitten, kun kunta on kilpailuttanut työt (talvihoito ja soratien tasaaminen) kokonaisurakkana. Vuoden 2019 hintatasossa on tuleva tiekunnan omavastuu noin 50 %.

 

5. Hakumenettely:

 • Kunnan www-sivuille osoitteeseen http://www.kittila.fi/yksityistieavustukset ladataan avustuslomake joulukuun 2019 aikana. Lomakkeita saa myös tekniseltä osastolta
 • Hakemukseen tulee liittää kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (kts kohta 2) sekä otteet kiinteistötietojärjestelmästä ja kartasta (Maanmittauslaitos). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen allekirjoittaa tiekunnan yhteyshenkilö (hoitokunnan pj) tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä)
 • Lisäksi kunnan www-sivuille ladataan sopimusmalli hoitosopimusteiden osalta.

 

Lisätietoja: Esa Pöyliö, yhdyskuntainsinööri, Kittilän kunta, puhelin 0400 862 532, esa.poylio@kittila.fi

 

Tiedote pdf-muodossa: Yksityistieavustukset 1.1.2020 alkaen

Sivua päivitetty: 
4.10.2019