Tiedote: Kittilä - Lapsiystävällinen kunta

Tulostettava sivu

Tiedote 10.9.2018

 

Kittilän kunta on päässyt mukaan toteuttamaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK) –mallia. Lapsiystävällisyys on tapa toimia lasten ja nuorten kanssa. Ajatuksena on, että jokaisella aikuisella, ja etenkin Kittilän kunnan palveluksessa olevalla ja kunnan päätöksentekoelimessä toimivalla, on vastuu lapsen hyvinvoinnista. Kunnan toiminnan tulee olla siten avointa, suunnitelmallista ja perustua aidosti lasten ja nuorten kuulemiseen. Lapsiystävällisyys tarkoittaa UNICEFin mukaan mm. sitä, että:
- Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
-  Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Tämä näkyy kunnan talousarviossa.
- Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

 

Kittilässä Lapsiystävällinen kunta Unicef-koordinaattori tuottaa tietoa siitä, miten alkukartoitus ja lapsivaikutusten arviointi eri toimialoilla kunnassa voidaan toteuttaa. Lapsiystävällisyys tarkoittaa eri asioita kunnan eri toimialoilla; esim. varhaiskasvatuksen, opetus- ja nuorisotoimen tarkistuslistat ovat erilaisia kuin hallinto- ja teknisen toimen. - Työ on haastava, kuitenkin toivon asian olevan kaikille kuntalaisille mieleinen, Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattori Marketta Toivola sanoo. Koordinaattorin työpiste on kunnantalon hallinto-osastolla, ja koordinaattori mielellään jalkautuu kuntaan eri toimijoiden luo. - Minuun voivat olla yhteydessä kunnan alueella toimivat järjestöt ja eri alojen toimijat. Voimme yhdessä katsoa, onko juuri sinun toimintakulttuurisi lapset huomioiva. Työ on alussa ja tähän hetkeen on tavoitteena saada työ pohdinnan alle koko kunnan alueella, Toivola kertoo.

 

Kunta tekee alkukartoituksen, jossa käytetään apuna UNICEFin tarkistuslistoja ja valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi ja raportoi työnsä tulokset UNICEFille. Raportoinnin jälkeen kunta voi saada Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

 

Välineitä lapsivaikutusten arviointiin tulee tämän hankkeen myötä Unicefilta. Työvälineitä voidaan hyödyntää mm. kunnan strategisen suunnittelun pohjana sekä kaikilla hallinnonaloilla, joilla tehtävät päätökset suoraan tai epäsuorasti kohdistuvat lapsille, nuorille tai lapsiperheille tarjottaviin palveluihin tai heidän hyvinvointiin ja terveyteensä vaikuttaviin tekijöihin. Hallinnonaloja ovat sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen lisäksi tekninen ja ympäristötoimi sekä kulttuuritoimi.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman mukaan kunta on sitoutunut hankkeeseen. Lapsivaikutusten arvioinnin työvälineiden käyttäjinä ovat jatkossa kunnan keskusjohto, palvelukokonaisuuksien johto ja kehittämisestä vastaavat työntekijät, luottamushenkilöt, työntekijät ja lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevät. Työvälineitä hyödynnetään myös kunnan johtoryhmätyöskentelyssä, budjetoinnissa tai lapsipoliittisten ohjelmien ja strategioiden taustatyönä tai toteuttamisessa.

 

Lisätietoja:
Sanna Ylinampa, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, sanna.ylinampa@kittila.fi
Marketta Toivola, Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattori (ajalla 13.8.-31.12.2018), Kittilän kunta, puhelin 040 1801 261, marketta.toivola@kittila.fi

 

Kuva: Kittilän kunta / Katri Alatalo

Sivua päivitetty: 
10.9.2018