Tiedote: Valtiovarainministeriön päätös pidättää Kittilän luottamushenkilöt toimestaan toistaiseksi

Tulostettava sivu

Tiedote 19.6.2018, Kittilän kunta
 

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 VM/2016/00.02.07/2017 päättänyt pidättää päätöksessä mainitut Kittilän kunnan luottamushenkilöt liitteessä 1. mainituista luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Päätös koskee nykyisistä luottamushenkilöistä yhtätoista valtuutettua, neljää varavaltuutettua ja viittä muuta luottamushenkilöä.

 

Luottamushenkilöt, joita päätös koskee, eivät toistaiseksi osallistu VM:n päätöksen liitteessä 1. mainittujen luottamustoimien hoitamiseen.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on aikaisemmin, päätöksellään 26.3.2018 § 24 ”Valtiovarainministeriön selvitysryhmän arviointiraportin ehdotusten ja suositusten tiedoksianto valtuustolle”, päättänyt hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan: “päätöksenä Valtiovarainministeriön selvitysryhmän toimenpide-ehdotukseen numero 1, joka koskee syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan todetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 31.10.2017 §:ssä 80 käsitellyt Kuntalain mukaisesti kyseisen asian ja päättänyt, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Valtuusto katsoo, että tämä päätös turvaa riittävällä tavalla Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden ja samalla myös vaaleilla valittujen luottamusmiesten oikeusturva otetaan huomioon ja kunnioitetaan syyttömyysolettamaa, joka on keskeinen ihmisoikeuksien periaate.”

 

Kittilän kunta on todennut valtiovarainministeriölle 23.5.2018 antamassaan lausunnossa, että Kittilän kunnan syytteessä olevia luottamusmiehiä ei tule pidättää kuntalain 109 a §:n perusteella kaikista luottamustoimistaan, koska se muodostaa vakavan oikeusturvariskin jatkossa, mikäli luottamusmiehet pidätetään käytännössä vuosikausiksi luottamustoimistaan ja kaikesta päätöksenteosta sellaiseen lakiin perustuen, johon liittyy edellä mainittuja perustuslain säännösten soveltamiseen liittyviin ristiriitaisuuksiin liittyviä vakavia riskejä ja lainvalmisteluun liittyviä näkökohtia, jotka vaativat tarkempaa perusoikeudellista tarkastelua.

 

Kunnanhallitus päättää, tullaanko valtiovarainministeriön päätöksestä valittamaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja hakemaan täytäntöönpanokieltoa.

 

Luottamustoimesta pidättämisen ajan näissä luottamustehtävissä toimivat varajäsenet. Kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.3.2018 § 28 määrännyt uusia varavaltuutettuja, jotka nyt nousevat varavaltuutetuiksi.

Tiedote pdf-muodossa

Lisätiedot:
Aki Nevalainen, kunnavaltuuston puheenjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 0400 194 385, aki.nevalainen@kittila.fi
Pekka Rajala, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 0400 808 781, pekka.rajala@kittila.fi
Sanna Ylinampa, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, sanna.ylinampa@kittila.fi

Liitteet:
1) Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a §:n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen ja VM:n päätösluonnoksen mukaisesti, kunnanvaltuusto, pöytäkirja 23.5.2018/Pykälä 36: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20181626-6
 

2) Valtionvarainministeriön päätös liitteineen

Valtiovarainministeriö, päätös 19.6.2018 VM/2016/00.02.07/2017

Liite 1.

Liite 2.

Liite 3.

Liite 4.

 

Valtiovarainministeriön tiedote sivuilla wm.fi

Sivua päivitetty: 
19.6.2018