Varhaiskasvatuksen käytäntöjä

Tulostettava sivu

Varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Lomakkeet.

 

Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päivähoitolaissa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, ohjattuna ja valvottuna perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Kunnassamme päiväkotihoitoa järjestetään kirkonkylällä Pikkumettän ja Muksulan päiväkodeissa sekä Sirkan ja Raattaman päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona sekä ryhmäperhepäiväkodeissa Alakylässä ja Kaukosessa.

 

Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä. Lapsen oikeus päivähoitoon alkaa vanhempainloman jälkeen. Kun on erityinen syy eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, voi päivähoitoa saada myös sitä vanhemmat lapset. Ensisjaisesti koululaisille tarjotaan kuitenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta saat täältä: http://www.kittila.fi/koululaisen-aamu-ja-iltapaivatoiminta

 

Kunnallisen päivähoitotoiminnan tavoitteena on taata lapselle turvallinen hoitopaikka muun muassa vanhempien työssäoloajaksi, tukea kotia lapsen kasvatuksessa ja antaa lapselle ikä- ja kehitystasoa vastaavia virikkeitä. Kasvatuksen päävastuu on vanhemmilla.
 

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon haetaan erillisellä hakemuksella, jonka löydät kohdasta www.kittila.fi/lomakkeet. Hakemuksia saa myös päiväkodeista ja päivähoitotoimistosta. Hakuaika on neljä kuukautta ja vain ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Siksi päivähoitohakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

 

Päivähoidon työryhmään kuuluu varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkotien johtajat. Työryhmä valmistelee lapsisijoitukset. Työryhmä käsittelee myös kunnan yleisiä päivähoitoasioita, päivähoidon kehittämistä, suunnittelua ja arviointia sekä käsittelee koululautakuntaan menevät asiat ja henkilöstövalinnat.

 

Hoitosopimus

Lasten vanhempien kanssa tehdään päivähoitopaikassa hoitosopimus, jossa sovitaan mm. lapsen päivittäisestä hoitoajasta. Hoitoaika = vanhempien työssäoloaika + työmatkaan kulunut aika. Sovittua aikaa on ehdottomasti noudatettava ja tilapäisistäkin hoitoaikojen muutoksista on aina sovittava hoitopaikan kanssa etukäteen. Vanhempien vapaapäivinä ei lasta tuoda hoitoon.

 

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhemmilla on hoitoaikojen ilmoitusvelvollisuus: vanhemmat ilmoittavat lastensa hoitoajat kirjallisesti (lomake, sähköposti, tekstiviesti) aina edellisen viikon tiistaihin mennessä. Yötyössä käyvien lasten vanhemmat voivat tuoda lapsensa hoitoon yövuoron jälkeisenä päivänä (ns. nukkumapäivä). Ennalta tiedetyistä poissaoloista, kuten lomista, on ilmoitettava hoitopaikkaan kaksi viikkoa etukäteen. Tilapäisistä poissaoloista samoin kuin myöhemmin hoitoon tulosta on ilmoitettava hoitopaikkaan mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään ennen kuin hoitoajan olisi pitänyt alkaa.

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei tuoda päivähoitoon. Lapsen tulee olla niin tervehtynyt, että hän voi osallistua päivähoidon normaaliin toimintaan kuten esimerkiksi ulkoiluun ja liikuntaan. Näin pyritään välttämään mahdollisia lisätartuntoja sekä taudin uusiutumista.

 

Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, ilmoitetaan siitä vanhemmille, joiden tulee järjestää lapsen haku mahdollisimman pian. Lapsen sairastuessa vastuu hoidon järjestämisestä kuuluu vanhemmille. Kotihoidonapua voi tiedustella kotihoidon ohjaajalta, puhelinnumerosta 040 716 0245. Neuvoja ja opastusta perhe saa lapsen sairastuessa esimerkiksi lastentaudeista ja rokotuksista osoitteesta: www.sairaslapsi.com. Kunnallisessa päivähoidossa lapset ovat tapaturmavakuutettuja hoitoaikoina.

Tavallisimmat lasten tartuntataudit - ohjeistusta (pdf, lisätty 7.10.2015)

 

Varahoitopaikat

Perhepäivähoidossa lapsen oman hoitajan ollessa mm. vuosilomalla, kunta järjestää lapselle sijaishoitopaikan joko toisesta perhepäivähoitopaikasta, ryhmäperhepäiväkodista tai päiväkodista. Vastaavasti jos päiväkoti on väliaikaisesti suljettuna, sijaishoitopaikka järjestetään toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta.
 

Erityisruokavaliolla olevat lapset

Erityisruokavaliosta on oltava terveydenhuoltohenkilöstön antama todistus. Ruokavaliosta tulisi toimittaa tarkat ohjeet hoitopaikkaan, jotta turhilta jälkiseuraamuksilta vältyttäisiin. Jos epäilette lapsellanne olevan allergian, voitte keskustella hoitopaikassanne tilanteen alustavasta seurannasta.

Ilmoita erityisruokavaliosta Lapsen erityisruokavalio-lomakkeella, jonka voit tulostaa ja täyttää

Päiväkodeilla on sama ruokalista kuin kouluilla, ja se löytyy kunnan sivuilta kohdasta www.kittila.fi/kouluruokailu

 

Sivua päivitetty: 
30.6.2016