Vesihuollon kehittäminen

Tulostettava sivu

Vesihuoltolain (119/2001) 5 § mukaisesti kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa. Kunnan tulee laatia ja ylläpitää alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kunnan edellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on vuodelta 2004..

 

Kehittämissuunnitelman keskeisenä sisältönä on määritellä tärkeimmät vesihuollon kehittämistoimenpiteet sekä tarkastella haja-asutusalueiden vesihuollon ratkaisuja ja mahdollisia ongelmia. Suunnitelmaan kirjattavat kohteet valitaan toteutustarpeen ja vesihuoltolaitosten taloudellisten resurssien perusteella. Kehittämissuunnitelmalla on merkittävä vaikutus mm. kunnan alueen vesihuoltohankkeiden mahdollisiin rahoituksiin, sillä esim. valtion rahoituksen yhtenä edellytyksenä on, että hanke sisältyy kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajauksia sekä niihin mahdollisesti tarvittavia muutoksia vesihuoltolain 6-9 §:iin perustuen. Kunnan alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on vahvistettu edellisen kerran syksyllä 2005.

 

Kunnan hyväksyessä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajausten muutokset, ovat ne vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksia ja kiinteistöjä sitovia. Ohjeelliset ja tavoitteelliset rajausten muutokset ovat suuntaa antavia ja niiden tavoitetta pyritään noudattamaan tehtävissä maankäyttö- ja rahoituspäätöksissä.

 

Nykyinen suuntaus vesihuoltohankkeiden mahdollisissa valtion tuissa on, että ennemmin panostetaan nykyisten vesihuoltolaitosten tai vesiosuuskuntien laajentamiseen kuin uusien vesihuoltolaitosten perustamiseen, jolloin vesihuolto saadaan järjestettyä paremmin kustannustehokkaasti koulutetulla ja ammattitaitoisella työvoimalla.

Esitykset päivitetystä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta sekä kunnan alueen vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartoista ovat julkisesti nähtävillä 15.1.2013 – 13.2.2013 välisen ajan. Suunnitelmasta sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueista pyydetään lausunnot kunnan alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta, kunnallisilta ja seudullisilta valvontaviranomaisilta sekä naapurikunnilta. Myös vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden osalta varataan alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluiksi.

 

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset on toimitettava kirjallisesti Kittilän kunnan tekniselle lautakunnalle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä, ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

 

Suunnitelma-aineistoon on mahdollisuus tutustua nähtävilläoloaikana kunnan internetsivuilla sekä kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla.

 

TEKNINEN OSASTO 15.1.2013

 

Nähtävilläoloaineisto 15.1.2013-13.2.2013

- Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen, raportti 10.12.2012
- Yleiskartta 1:250 000 (pdf , 10 Mt)
- Pohjavesialueet Kittilä, luettelo (pdf, 81 kt)
- Pohjavesialueet Kittilä, kartta (1,42 Mt)
- Kittilän kunnan kaavoituskatsaus
- Vesiosuuskunnat ja vesiyhtiöt (pdf, 68 kt)
- Vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat (pdf-muodossa, koot 1-3 Mt):
o Alakylä
o Helppi-Tuuliharju
o Kallo
o Kaukonen
o Kelontekemä
o Kinisjärvi
o Kittilän kirkonkylä
o Köngäs
o Lehmilehto
o Levi
o Lompolo
o Raattama
o Tepasto
o Ylläsjärvi-Ahvenkangas
 

Sivua päivitetty: 
24.2.2015