Kittilän kunnanhallituksen päätökset 5.10.2021

Tiedote 6.10.2021, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 5.10.2021 kokouksessaan:

- lausunnosta Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnokseen sekä ympäristöselostukseen. lausunnosta Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnokseen sekä ympäristöselostukseen.

- lausunnosta Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta.

- myöntää Puurokaukonen ry:lle 2.500 euron avus­tuk­sen koronaepidemian vuoksi menetettyjen tulojen kor­vaa­mi­sek­si.

- esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Le­vi Golf ry:lle hankeaikaisen lainan 76.700 euroa 0,1 %:n vuo­tui­sel­la korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle saa­tu­aan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään 31.3.2023.

- esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tai­tei­li­ja­yh­dis­tys Hiljaisuus ry:lle hankeaikaisen lainan 45.000 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kun­nal­le saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään 30.6.2022 mennessä.

- merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi (asiassa Ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta) ja päät­tää, ettei päätökseen haeta muutosta.

- että Kittilän kunta lähtee mukaan Fri! Va­paa! – hankkeeseen sekä Hyvin sa­not­tu – Bra sagt! hankkeeseen.

- hyväksyä Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun or­ga­ni­soi­tu­mi­sen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024 sekä hyväksyä nykyisen toimintamallin pohjalta laa­di­tun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP) yhteistyösopimusluonnoksen Kittilän  kunnan osalta. Kunnanhallitus päätti nimetä TYP-johtoryhmän jäseneksi hallintojohtajan ja va­ra­jä­se­nek­si controllerin.

- nimetä kunnan edustajat verkostoihin seu­raa­vas­ti:
Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon: Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari
Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt hen­ki­lös­tö­asioi­ta koskevaan inforyhmään:
Nimetään pääluottamusmiehet kun lähetetään tiedot, + varahenkilöt + yhteystiedot
Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut: Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä
Asiantuntija, ruokahuollon palvelut: Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen
Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut: Siivoustyönjohtaja Helena Tapio
Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon val­mis­te­lu­ver­kos­toon: Controller Tuija Lång, varahenkilö hallintojohtaja Sanna Ylinampa
Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan ver­kos­toon: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa

- nimetä Kittilän kunnan edustajan ja varaedustajan Rovaniemen koulutuskuntahtymän yhtymäkokouksiin sekä varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan seuraavasti:
Yhtymäkokousedustajaksi päätettiin valita Vuokko Mäntymaa ja varaedustajaksi Aaro Granroth.
Jäsenehdokkaaksi Leena Vanhatalo ja varajäsenehdokkaaksi Ahti Ovaskainen.
Tarkastuslautakuntaan toi­mi­kau­dek­si 2021 – 2025: varsinainen jäsen Timo Kurula (Kesk.), varajäsen Pirjo Junttila-Vitikka (Kesk.), varajäsen Emilia Fagerholm (Vas.)

- nimetä seuraavat henkilöt yt-toimielimeen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Henkilökohtainen varajäsen
Kunnanhallituksen 1. vpj, henkilökohtainen varajäsen
Kunnanhallituksen 2. vpj, henkilökohtainen varajäsen
Kunnanjohtaja, varajäsen hallintojohtaja
Controller, varajäsen perusturvajohtaja
Sivistystoimenjohtaja, varajäsen tekninen johtaja
Henkilöstöpäällikkö ma., varajäsen hallintojohtaja

- valita kunniamerkkitoimikuntaan viisi (5) jä­sen­tä ja heille varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin toimikaudeksi 2021-2023. Valittiin seuraavasti:
Pirkko Jauhojärvi puheenjohtajaksi, varajäseneksi Esa Siitonen
Paula Nevalainen varapuheenjohtajaksi ja varajäseneksi Leena Kinnunen
Jäseneksi Akseli Erkkilä, varajäseneksi Mikko Lompolo
Jäseneksi Leena Vanhatalo, varalle Saana Veltheim
Jäseneksi Tuula Mertaniemi, varalle Heli Kurt
Sihteeriksi hallintojohtaja

- merkitä tiedoksi Tiina Huilajan pidättäytymisen luottamustoimista perusturvajohtajana toi­mi­mi­sen ajaksi 2.9.2021-28.2.2022 väliseksi ajaksi ja lähettää ilmoituksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

- kutsua keskiviikkona 13.10. pidettävään kunnanjohtajan viran haas­tat­te­luun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Ran­ta­pel­ko­sen, Juha Saarion, Kari Synbergin, Markku Vehkaojan, Hanna Toiviaisen ja Tanja Häyrysen.

- hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen asiassa Kittilän kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024 ja talousarvio vuodelle 2022.

- valita kunnan edustajiksi Kittilän kaivoksen yh­teis­työ­ryh­mään kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistot, kun­nan­joh­ta­jan, elinkeinojohtajan, ympäristösihteerin, johtavan lää­kä­rin sekä koulukuraattorin. Edustajaksi kaivosyhteistyöryhmään nimettiin myös Ahti Ovaskainen.

- että Kittilän kunta maksaa Kittilän kylien neu­vos­ton edustajan sekä enintään kahden (2) edustajan osal­lis­tu­mis­mak­sut / kittiläläinen kyläyhdistys osallistumisesta Lapin ky­lä­toi­min­ta­päi­vil­le 27.-28.11.2021 Sallatunturilla sisältäen majoituksen, oh­jel­man sekä ohjelmaan merkityt ateriat yhteismäärältään enintään 41 henkilölle.

- että kunnanjohtajan suostumuksella hänelle ai­em­min myönnetty vuosiloma ajalle 8.11. - 31.12.2021 perutaan ja näin ollen pitämättä jäävät vuosilomapäivät maksetaan rahana.

 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

Valtuustoaloite osin poikkihallinnollisen sotetyöryhmän perustamiseksi: Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen vas­tauk­sek­si valtuustoaloitteeseen ja esittää vastauksen val­tuus­to­aloit­tee­seen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen to­tea­mis­ta loppuun käsitellyksi.

Vastaus valtuustokysymykseen koskien laajennettua oppivelvollisuutta: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena oppivelvollisuuden laa­je­ne­mis­ta koskevaan valtuustokysymykseen ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi