Kuulutus hakemuksen vireilletulosta

 

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesluvan muuttamiseen Hanhimaa, Kiimavaara kallioalue, Kiimavaara (RN:o 261-407-38-4), Napaiirin Kuljetus Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Hanhimaassa  Kiimavaaran alueella tilalla Kiimavaara (RN:o 261-407-38-4). Kiimavaara sijaitsee Kittilän Hanhimaassa Hanhimaa-Lintula tien varrella, noin 1,1 km Hanhimaasta Lintulaan päin tien vasemmalla puolella. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa. Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-ainesten ottolupaan muutosta siten, että vanhemman luvan voimassaoloa jatkettaisiin viereisen luvan voimassaolon mukaisesti ja lupien välinen kalliokannas louhittaisiin. Lupien ulkorajat tai louhinnan syvyys eivät muutu. Lupaa haetaan 5,6ha:n maa-ainesalueelle 75 000 m3:n ottomäärälle. Arvioitu vuotuinen otto on 7500 m3. Haettu ottamisaika on 8.3.2031 saakka.

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 8.9.-7.10.2021 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 7.10.2021 klo 16:00 mennessä Kittilän raken­nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vt. ympäristösihteeri Pekka Nyman puh. 040 8479552, sähköposti: pekka.nyman@kittila.fi.

 

Kittilässä 8.9.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA