Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Pöntsön sora-alue

KUULUTUS MAA-AINES ja YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus ja maa-aineslain 4a§:n mukainen maa-aineslupahakemus.

Hakija ja osoite                

Napapiirin Kuljetus Oy

Marttiinintie 10

96300 Rovaniemi

 

Toiminta ja sijainti

Napapiirin Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa Pöntsön sora-alueella tilalla Kumpurova (261–409–14-34). Alue sijoittuu 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan Kulkujoen sillasta n.1800m ja sijaiten tien oikealla puolella vanhalla soranottoalueella. Hakijalla on ollut alueella aikaisemmin maa-aines ja ympäristölupa. Napapiirin kuljetus Oy hakee alueelle lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen 120 000 m³ kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Ottamissyvyyden ollessa 0-8m. Alueella murskataan maa-ainesta tie- ja muuhun infrarakentamiseen.

Ottoalueen pinta-ala on 9.8 ha, josta varsinainen ottotoiminta-alue on 4.8 ha. Alueen pintamaat on poistettu aikaisemman toiminnan yhteydessä. Etäisyys lähimpään pysyvään asutukseen on n. 728m ottoalueelta luoteeseen.

Ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Kulkujoki – 12261152). Pohjaveden seurantaa toteutetaan Napapiirin kuljetuksen pohjavesiputkista. Ottotoiminta-alueella olevasta pohjavesiputkesta havaittu ylin vesipinta on havaittu tasossa +263.31. 

Kyseessä on uusi toiminta maa-ainesten ottoon ja murskaukseen vanhalla soranottoalueella

Alueen alin suunniteltu ottotaso on +267.31 (N2000). Tuolloin pohjavesipinnan ja alimman ottotason väliin jää 4 metrin suojakerros.

Murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Yksi tuotantojakso kestää yleensä 1-2 kuukautta. Murskauslaitos tuodaan paikalle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois urakan päätyttyä. Suunnitelmaan liittyy pohjaveden suojaustoimia.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 4.10–10.11.2021 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internetsivulla www.kittila.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 10.11.2021 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai ymparisto@kittila.fi.

Lisätiedot

Vt. Ympäristösihteeri Pekka Nyman, puh. 040 847 9552.

Kittilässä 4.10.2021

Ympäristönsuojeluviranomainen, Rakennus- ja ympäristölautakunta