Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Nilimaan sora-alue, Sundström Oy Ab

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Asia

Maa-aineslain 4§:n mukainen maa-aineslupahakemus.

Hakija ja osoite                

Sundström Oy Ab

Långmossantie 50

68350 Lepplax

Toiminta ja sijainti

Sundström Oy Ab hakee maa-aineslupaa soran ottoon Kittilän kunnassa Nilimaan alueella tiloilla Hietaranta 27:15 ja Kokko 5:22. Alue sijoittuu Köngäs-Hanhimaa tien varrelle Kapsajoen varteen. Alueelta on aiemmin otettu vähäisiä määriä soraa. Sundström Oy Ab hakee alueelle lupaa maa-ainesten ottamiseen 90 000 m³ kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 5 vuoden ajalle ottamissyvyyden ollessa keskimäärin 5 m.

Ottoalueen pinta-ala on 2,2 ha, josta varsinainen ottotoiminta-alue on 1,8 ha. Alue on Aitamukka-Katajajärvi eteläinen II-luokan pohjavesialueella (36,8ha), jonka määrällinen ja laadullinen veden tila on hyvä. Alueen kasvillisuus on pääosin luontaisesti syntynyttä metsämaata. Etäisyys lähimpään asutukseen on n. 200 m ottoalueelta kaakkoon Kapsajoen varrella oleviin loma-asuntoihin.

Pohjaveden seurantaa toteutetaan alueen pohjavesiputkista. Ottotoiminta-alueella olevasta pohjavesiputkesta havaittu ylin vesipinta on ollut tasossa +199,90 (N2000) (22.7.2021). 

Alueen alin suunniteltu ottotaso vaihtelee +204,00 - +194,00 (N2000) pohjan kallistuessa Kapsajokeen päin. Suunniteltu pohjavesipinnan ja alimman ottotason väliin on tarkoitus jäädä 4 m suojakerros.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.10–18.11.2021 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internetsivulla www.kittila.fi

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 12.11.2021 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai ymparisto@kittila.fi

 

Lisätiedot

Ympäristösihteeri Eila Örn, puh. 040 847 9552.

Kittilässä 12.10.2021         Kittilän kunnan Ympäristönsuojeluviranomainen