Lapin käräjäoikeus: Kittilän kuntapäättäjiä koskeva virkarikosasia R 20/289

Lue tiedote 5.11.2021 Lapin käräjäoikeuden sivuilla

Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 antanut tuomionsa helmikuussa 2020 vireille tulleessa rikosasiassa, jossa on ollut syytettynä 39 Kittilän kuntapäättäjää. Käräjäoikeus on hylännyt kaikki kuntapäättäjiin kohdistuneet syytteet sekä asianomistaja Esa Mäkisen syytteisiin perustuneet korvausvaatimukset. Käräjäoikeus on aikaisemmin hylännyt syytteen vanhentuneena neljän vastaajan osalta ja jättänyt yhden vastaajan osalta asian sillensä syyttäjän peruutettua syytteen.

Käräjäoikeus toimitti asiassa valmisteluistunnon 14.5.2021 ja pääkäsittelyn elo-syyskuussa 2021. Asian pääkäsittelyssä otettiin vastaan runsaasti kirjallista näyttöä sekä henkilötodistelua. Pääkäsittely kesti kuusi viikkoa.

Syytteen mukaan Kittilän kunnan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet sekä vt. kunnanjohtaja syyllistyivät virkarikoksiin tehdessään syytteessä yksilöityjä päätöksiä 11.8.2015 – 12.1.2016 (syytekohta 1) sekä 11.9. – 31.10.2017 (syytekohta 2). Päätöksenteossa on ollut kyse muun ohella Kittilän kunnan hallintosäännön muuttamisesta sekä muista päätöksistä, joilla on ollut vaikutusta kunnan hallintojohtajana toimineen Esa Mäkisen virkatehtäviin.

Syytteen mukaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset oli tehty kostona tai rankaisuna hallintojohtaja Mäkisen toiminnasta Eilavaaran laskuihin liittyvissä asioissa. Oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaara on antanut lakipalveluita liittyen ainakin Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön peruuttamiseen ja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä Anna Mäkelän irtisanomista seuranneeseen hallinto-oikeusvaiheeseen. Eilavaaran lakipalveluista on aiheutunut kaksi erillistä laskua, joita on käsitelty Kittilän kunnassa vuosina 2015 – 2017. Syytteen mukaan Esa Mäkinen on virkavelvollisuuksiensa mukaisesti estänyt Eilavaaran I laskun maksamisen kunnan varoista ja pyrkinyt estämään Eilavaaran II laskun maksamisen kunnan varoista. Syytteen mukaan tämä Mäkisen toiminta oli syynä kuntapäättäjien tässä asiassa tekemiin, syytteessä yksilöityihin päätöksiin ja vastaajat olivat siten ylittäneet harkintavaltansa päätöksiä tehdessään. Kuntapäättäjiä syytettiin lisäksi siitä, että päätöksenteossa oli laiminlyöty hallinnossa noudatettavia menettelysäännöksiä, koska Mäkistä ei ollut kuultu tehdyistä päätöksistä eikä päätöksiä ollut perusteltu.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että kuntapäättäjät olivat tehneet päätöksiä, jotka olivat joiltakin osin muuttaneet tai vaikuttaneet Mäkisen virkatehtävien sisältöön. Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen kuitenkin näyttämättä, että päätökset olisi tehty kostona tai rankaisuna Mäkisen toiminnasta Eilavaaran laskuihin liittyvässä asiassa tai että kuntapäättäjät olisivat päätöksiä tehdessään ylittäneet harkintavaltaansa. Käräjäoikeus katsoi myös jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat syyllistyneet virkavirheisiin menettelyvirheitä tekemällä.

Syytteiden tultua hylätyksi Suomen valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien asianosaiskuluja ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Puolustajille maksetut palkkiot jäivät asian lopputuloksen vuoksi valtion vahingoksi. Asianomistaja Mäkinen velvoitettiin korvaamaan Kittilän kunnalle asianosaiskuluja.

Asiassa annettu tuomio on kokonaisuudessaan julkinen.

Ratkaisun tilaamista koskeviin tiedusteluihin vastaa käräjäsihteeri Jarkko Päiväniemi, puh. 029 56 50146, lappi.ko@oikeus.fi.