Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 13.9.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 14.9.2022, Kittilän kunta


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • merkitä tiedoksi Antti Jämsénin suostumuksen ottaa vastaan kunnanjohtajan määräaikaisen viran 1.9.2022 lähtien. Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan kanssa tehtävän johtajasopimuksen ajalle 1.9.-31.12.2022 tai siihen saakka kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa ko. tehtävässä, sekä viedä johtajasopimuksen valtuustolle tiedoksi.
   
 • että paikallinen järjestelyvaraerä kohdennetaan puoliksi kunnanjohtajalle ja controllerille eli kummallekin 154,38 €.
   
 • että valtuustoaloite henkilöjaoston perustamisesta –asia käsitellään organisaatiouudistuksen yhteydessä.
   
 • merkitä tiedoksi ja hyväksyä Katja Hietasen ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen hoivapalvelupäällikön virasta 1.10.2022 alkaen. Kunnanhallitus päätti ottaa Anja Keskitalon hoitamaan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan avointa hoivapalvelupäällikön virkaa ajalla 1.10.-31.12.2022 ja hänelle maksetaan TVA:N mukainen palkka. Kunnanhallitus pyytää lausunnon sosiaali- ja terveyslautakunnalta viran täyttämisen jatkokäsittelystä.
   
 • että Kittilän kunta/Revontuli-Opisto maksaa tuntiopettajille mat­ka­kor­vaus­ta seuraavat kaksi lukuvuotta (2022-2023 ja 2023-2024) entisen vir­ka­eh­to­so­pi­muk­sen mukaisesti eli niin, että kilometrikorvauksesta vä­hen­ne­tään 6 km/suunta (omavastuuosuus). Kittilän kunta ottaa tarvittaessa lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026 käyttöön asteittaisen siirtymisen uuden vir­ka­eh­to­so­pi­muk­sen mukaiseen kilometrikorvausten omavastuuosuuteen.
   
 • oikaisuvaatimus kunnanjohtajan viranhaltijapäätökseen 25.7.2022 § 16 hyväksytään ja oikaisuvaatimuksen tekijälle maksetaan 20 %:n korotus kuussa ko. tehtävän hoitamisesta.
   
 • myöntää Rau­ha­lan kyläyhdistys ry:lle hankeaikaisen lainan 3.800 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kun­nal­le saatuaan hankemaksatuksen tilille, viimeistään 31.12.2024.
   
 • nimetä Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän jä­sen­eh­dok­kaak­si ympäristösihteerin ja va­ra­jä­sen­eh­dok­kaak­si ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan.
   
 • nimetä kaivoksen yhteistyöryhmän jäseneksi si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan koulukuraattorin sijaan 1.1.2023 alkaen.
   
 • esittää Aakenustunturin, Kellostapulin sekä Kätkätunturin ul­koi­lu­reit­ti­suun­ni­tel­mien vahvistamista ELY-keskukselle. Kätkätunturin osalta lisätään lausuntoon ELY-keskukselle, että otetaan myös huomioon, että Kätkätunturi kuuluu Natura-alueeseen.
   
 • hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Levin ulkoilureittien lähtöporteista. Levin ulkoilureittien lähtöporttihankkeen rakentaminen siirretään vuodelle 2023 ja määrärahavaraus käsitellään talousarvion 2023 yhteydessä.
   
 • myöntää Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle maan­käyt­tö­oi­keu­den noin 1100 m2:n suuruiseen alueeseen kiin­teis­tös­tä Rakkakangas 261-409-38-281 ja noin 650 m2:n suuruiseen alu­ee­seen kiinteistöstä Akanrova 261-409-6-197 hakemuksessa mai­nit­tuun tarkoitukseen seuraavin ehdoin: 1) Käyttöoikeuden voimassaoloaika on 10 vuotta (1.9.2022 – 30.8.2032). 2) Käyttöoikeudesta peritään korvausta 100 €/vuosi/alue. Korvaus pe­ri­tään etukäteen koko käyttöoikeusajalta (1000 €/alue) vuoden 2022 aikana. 3) Käyttöoikeuden mahdollinen jatkaminen tarkastellaan ennen voi­mas­sa­olo­ajan päättymistä. 4) Maankäyttöoikeuden haltija hakee kustannuksellaan tarvittavat vi­ran­omais­lu­vat, vastaa alueen siisteydestä ja kunnossapidosta sekä siis­tii alueen käyttöoikeuden voimassaoloajan päätyttyä.
   
 • vastauksena Outi Marttilan kysymyksiin Köngäs-Hanhimaan uudesta tiestä ja kunnan sähkösopimuksista todeta, että hallintosäännön 23 §:n kohdan 2. mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.   
   
 • esittää vastaukset seuraaviin val­tuus­to­aloit­teisiin tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteiden to­tea­mis­ta loppuun käsitellyksi:
  • Valtuustoaloite - Tulistelupaikka/nuotiopaikka Kittilän kirkonkylälle
  • Valtuustoaloite/Väestöhälyttimet
    
 • lähettää valmisteltavaksi seuraavat aloitteet:
  • Valtuustoaloite koskien Kittilän kunnan asuntotilannetta
  • Valtuustoaloite koskien sijaisten palkanmaksua
  • Valtuustoaloite/Sivukylien liikuntamahdollisuudet
  • Valtuustoaloite/Pride-liputus Kittilässä Pride-viikolla

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:
Antti Jämsén, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, antti.jamsen@kittila.fi