Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta, Sirkan maansiirtopalvelu Ky

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, PÖNTSÖ, SIRKAN MAANSIIRTOPALVELU KY

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus ja maa-aineslain 4a§:n mukainen maa-aineslupahakemus.

 

Toiminta ja sijainti

Sirkan Maansiirtopalvelu Ky hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa Pöntsön sora-alueella tilalla Sokka (261–409–30-13). Alue sijaitsee tien 79 eteläpuolella vanhan soranottoalueen vieressä noin 40 km etäisyydellä kirkonkylästä Muonioon päin. Kiinteistöllä on ollut aiemmin useita maa-aineslupia. Sirkan Maansiirtopalvelu Ky hakee alueelle lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen 114 000 m³ kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Ottamissyvyyden ollessa 0-6 m.

Ottoalueen pinta-ala on 3,83 ha. Alueen pintamaat on poistettu aikaisemman toiminnan yhteydessä. Etäisyys lähimpään pysyvään asutukseen on yli 2 kilometriä ottoalueelta. Lähin vesistö Kulkujoki sijaitsee noin 400 m päässä toiminta-alueelta. Lähin luonnonsuojelukohde ”Ylläs-Aakenus SAC” (FI1300618) sijaitsee noin 1,2 kilometrin päässä ottoalueesta. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita tai erityisen häiriintyviä kohteita, kuten päiväkotia. Ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla 2-luokan pohjavesialueella (Kulkujoki – 12261152). Pohjaveden seurantaa toteutetaan kahdesta alueelle asennettavasta pohjavesiputkesta. Pohjavedenpinnan ja alimman ottotason välissä säilytetään 4 metrin suojamaakerros.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 23.5–29.6.2022 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internetsivulla www.kittila.fi

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 29.6.2022 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai ymparisto@kittila.fi Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo, puh. 040 6360512.

 

Kittilässä 23.5.2022

Ympäristönsuojeluviranomainen, Rakennus- ja ympäristölautakunta