Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Haisujupukan sora-alueelle, Metsähallitus Metsätalous Oy

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen, Haisujupukan maa-ainesalueella, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Päätös

Ympäristötarkastaja on viranhaltijapäätöksellä 12.1.2023 § 1 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, tilalla Kittilän valtionmaa V (RN:o 261-893-14-1). Haisujupukan maa-ainesalue sijaitsee Otusmaantieltä itään haarautuvan metsäautotien varrella, noin 11,5 km kaakkoon Kallon kylästä.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.1.2023 - 20.2.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 20.2.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 12.1.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta