Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Outa-Perttusen sora- ja kallioalueelle, Metsähallitus Metsätalous Oy

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen, Outa-Perttusen sora- ja kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Päätös

Ympäristötarkastaja on viranhaltijapäätöksellä 8.3.2023 § 3 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, tilalla Kittilän valtionmaa IV (RN:o 261-893-13-1). Outa-Perttusen maa-ainesalue sijaitsee Inarintieltä (Mt 955) etelään haarautuvan metsäautotien varrella, noin 16,5 km Pokan kylästä Hanhimaan kylän suuntaan.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 8.3.2023 - 14.4.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 14.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 8.3.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta