Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemusta koskevasta päätöksestä, Veikasen moottorirata, Kittilän moottorikerho ry

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemusta koskevasta päätöksestä, Veikasen moottorirata, Kittilän moottorikerho ry

 

Päätös

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan YSL 89 §:n mukainen muutoshakemus koskien ulkona sijaitsevaa moottorirataa. Kittilän Moottorikerho ry:lle on myönnetty määräaikainen ympäristölupa 2012 ulkona sijaitsevan moottoriradan toimintaa varten. Määräaikainen ympäristölupa on päättynyt 1.5.2022.

Ympäristötarkastaja on 2.3.2023 pyytänyt 4.12.2019 vireille tulleen ympäristöluvan muutoshakemuksen (441/11.01.00/2019) käsittelyyn ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 3-7 §:n mukaisia asioita täydennettäväksi hakemuksen käsittelyä ja ratkaisua varten.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää jättää Kittilän Moottorikerho ry:n 4.12.2019 päivätyn ympäristölupahakemuksen tutkimatta, koska hakija ei ole toimittanut täydennyksiä määräaikoihin mennessä tai ilmoittanut täydennysten toimittamisen ajankohdasta.

Toiminta ja sijainti

Kittilän moottorikerho ry:llä on rata-alue Sirkan kylästä noin 5 km Muonioon päin, Veikasen teollisuusalueen tuntumassa. Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on vanhan kaatopaikan päälle tehty maankaatopaikka.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.9.2023 - 19.10.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi


 

Kittilässä 12.9.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta