Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kittilän lentoasema, Finavia Oyj

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Finavia Oyj, Kittilän lentoasema

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös koskien jätteen hyödyntämistä maarakentamisessa ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupapäätös.

Toiminta ja sijainti

Finavia Oyj haki ympäristölupaa hyödyntää betonimursketta sisältävää maa-ainesta (noin 9 000 tn) lentokentän uuden paikoitusalueen pohjarakenteissa ja aitalinjojen sekä mahdollisesti tiepenkereen perusparannuksen pohjarakenteissa Kittilän lentoasemalla (261-405-12-16). Betonimursketta sisältävän maa-aineksen hyötykäyttö rakenteissa toteutetaan MARA-asetuksen (VnA 843/2017) mukaisesti. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että toiminnan aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 26.1.-4.3.2024 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 4.3.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja
Liisa Arpiainen, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta

040 636 0512, ymparisto@kittila.fi


 

Kittilässä 26.1.2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta