Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Alla esitellään sosiaalipalvelut lapsiperheille.

 

Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen

Asiakas voi saada sosiaaliohjaajan ohjausta ja neuvontaa taloustilanteensa selvittämiseen.

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa. Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha. Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

 

Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen/tilapäinen asuminen

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelujen avulla järjestetty asuminen on muodoltaan tilapäistä.

 

Ensikotipalvelu

Ensikodissa tuetaan vaikeuksissa olevia perheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa. Erityisesti yksinhuoltajaäidit voivat mennä ensikotiin odotusaikana tai pienen vauvan kanssa. Tarvittaessa myös isä voi asua ensikodissa. Asumisaika sovitaan perheen tarpeiden mukaan. Kittilässä palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Kittilän kunnassa neuvolan terveydenhoitajat työskentelevät tiimeissä, joihin on nimetty vastuulääkärit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

 

Kotoutumisen edistäminen

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja TE-hallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Kotoutumislaissa säädetään muista kotoutumista tukevista ja edistävistä toimenpiteistä ja palveluista, jotka tulee huomioida sekä kotouttamisohjelmia että kotoutumissuunnitelmia tehtäessä ja toteutettaessa (§ 26). Toimenpiteet kirjataan kotoutumissuunnitelmaan maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Muita kotoutumista tukevia toimenpiteitä ja palveluja voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumista edistäviä toimenpiteet ja palvelut
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun jälkihuollon toimenpiteet ja palvelut
erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palvelut ja tukitoimet
muut toimenpiteet ja palvelut, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan omatoimisesti yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

 

Kriisityö / Sosiaalipäivystys

Lasten ja aikuisten kiireellisessä avuntarpeessa (esim. lastensuojelullinen hätä, aikuinen tai vanhus heitteillä) voi soittaa klo 16 jälkeen
numeroon 040 7266 965 joka yhdistää asian Rovaniemen sosiaalipäivystyksen ensiarvioon. Tilannearvion jälkeen yhdistetään tarvittaessa alueesi takapäivystäjälle, joka on sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä ottaa tällöin myös ilmoittajaan yhteyden mahdollisen asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa lisäksi. Asiakkaalle sovitaan päivystystilanteessa sillä hetkellä tarvittavat palvelut. Sosiaalipäivystystä toteutetaan yhteistyössä mm. pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen, ambulanssin ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Virka-aikainen (klo 8-16) sosiaalipäivystys lasten ja aikuisten asioissa toimii Kittilässä puhelimessa 040 482 5898, mikäli sosiaalityöntekijöiden virkanumerot eivät vastaa.

Kittilän mielenterveystoimisto tarjoaa myös palveluitaan elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää, perheen arjessa ta­pah­tu­vaa tilapäistä apua. Kotipalvelua voi saada enintään 6 kk:si ker­ral­laan, jonka jälkeen perheen tilanne arvioidaan uudelleen ja sel­vi­te­tään kotihoidon tarve. Kotipalvelu on lasten- ja kodinhoitoapua, van­hem­muu­den tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä van­hem­man kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kaikissa kotihoidon palveluissa (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut, eli esimerkiksi siivouspalvelu, turvapuhelinpalvelu, kotihoidon palveluseteli ja ateriapalvelu) ota yhteyttä kotihoidonohjaajaan.
 

Lapsen yksityisen sijoituksen valvonta

Lapsen sijoittaneen kunnan tehtävänä on valvoa, että lapsen sijoitus perhehoitoon toteutuu lapsen edun mukaisesti, lapsen oikeuksia toteuttaen. Sijoittajakunnan täytyy valvoa, että lapsi saa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Sijaishuoltopaikan toimintaa valvoo myös aluehallintovirasto yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa.

 

Liikkumista tukeva palvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti, kuljetuspalvelupäätökset ovat voimassa pääsääntöisesti pari vuotta. Kuljetuspalvelupäätös perustuu asiakkaan tilanteen kokonaisarviointiin, johon vaikuttavat asiakkaan terveydentila. toimintakyky, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne sekä asuinympäristö. Lisätietoja antaa kotihoidonohjaaja.

 

Lomanviettopalvelu

Lomanviettopalveluja ja tuki lomanvieton järjestämiseen annetaan perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Lomanviettopalvelut voivat olla koko perheelle tai pelkästään perheen lapsille tai nuorille tarkoitettua toimintaa.

 

Läheistään hoitavan vapaa

Kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita sosiaalihuoltolain perusteella. Vapaan edellytyksenä on hoidon päivittäisen sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarve sekä se, että omaisen tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hakuohjeista lisätietoja antaa avopalveluohjaaja.

 

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on lakisääteinen, määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidontuen myöntämisperusteista ja hakuohjeista lisätietoja antaa avopalveluohjaaja.

 

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.  Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyötä Kittilässä tehdään niin neuvolasta kuin sosiaalitoimesta.

 

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Kittilässä sosiaalista kuntoutusta tarjoavat esimerkiksi päivätoiminta Kataja ja Kittilän työpaja.

 

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa 20.12.2002/1133. Luototus on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, kunta toteuttaa sitä päättämässään laajuudessa ja kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon. Luoton hakemisen yhteydessä asiakkaalle annetaan ohjausta ja neuvontaa taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä autetaan muiden elämän ongelmien ratkaisemisessa mm. yhteistyössä velkaneuvonnan (pääsy velkajärjestelyyn) ja ulosoton kanssa sekä muiden ensisijaisten toimien kautta (esim. toimeentulotuki ja muut etuudet ja tuet). Lain mukaan luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luototusta järjestetään osana sosiaalihuoltoa. Sosiaalisella luototuksella ja siihen liitetyllä ohjauksella ja neuvonnalla voidaan ehkäistä ja korjata taloudellisia ongelmia varhaisessa vaiheessa sekä ehkäistä toimeentuloon liittyvien ongelmien vaikeutumista. Lisätietoa antaa sosiaalitoimen etuuskäsittelijä.

Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteet: 

 

Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö

Palveluja hakevat henkilöt tarvitsevat yhä useammin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista sekä niiden saamisen ehdoista. Lisäksi he tarvitsevat tukea palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Monet tarvitsevat ohjausta ja tukea myös arkielämän sujumiseksi. Kittilässä sosiaaliohjausta antaa sosiaalitoimessa työskentelevä sosiaaliohjaaja. Lisäksi Kelan, Te-toimiston henkilökunta ohjaa heidän palvelujensa käytössä.

Sosiaalityötä voidaan tehdä itsenäisenä palveluna tai osana muita palveluja. Kyse on sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai poistavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Perhekohtaisessa sosiaalityössä erityinen huomio on kiinnitettävä lasten sosiaalisen turvallisuuden varmistamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Yhteistyö muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa on tällöin tärkeää. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuis- ja perhesosiaalityö, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, typ-työ  ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi. Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet aikuis- ja perhesosiaalityön palveluihin.

 

Tukihenkilöt ja -perheet

Tukihenkilön tai -perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne. Asiasta lisätietoa saa sosiaalitoimistosta.

 

Vertaisryhmätoiminta

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Vertaisryhmätoimintaan osallistuvien on mahdollista käsitellä ongelmiaan yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kittilässä toimii esim. Erityislasten Omaiset ELO ry.

 

 

 

 

Ota yhteyttä