Sosiaalinen luotto

Sosiaalisen luototuksen hakemus löytyy kunnan www-sivuilta kohdasta Lomakkeet (sosiaali- ja terveyslautakunta).

Kenelle ja millaisiin tarkoituksiin sosiaalinen luototus voidaan myöntää?

Sosiaalinen luotto voidaan hakemuksesta myöntää perustellusta syystä kittiläläiselle henkilölle (kotikunta Kittilä), jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavalla mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen harkintaan. Hakija ei voi olla toimeentulotuen pitkäaikaisasiakas, jolle ei synny maksuvaraa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustellusta syystä mm.talouden hallintaan saattamiseksi, velkakierteen katkaisemiseksi, kulutus-ja osamaksuvelkojen järjestelemiseksi, ulosottovelan maksamiseen, kodin hankintoihin, asunnon muutostöihin, kohtuuhintaisen vuokra-asunnon vakuuteen, kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen (työn edellyttämän auton tai työvälineiden hankinta, opintojen loppuunsaattaminen), asumisen turvaamiseen, sosiaalisen kriisin ylipääsemiseen tai muuhun itsenäiseen selviytymiseen vaikuttavaan asiaan. Hakijan tulovirrat tulee olla pääsääntöisesti tiedossa koko takaisinmaksuajalta.

Hakemus tehdään kirjallisena johon liitetään tositteet tuloista ja varoista, tosiasiallisista menoista, kaikista hakijan veloista sekä muista hakijan taloudelliseen asemaan vaikuttavista tekijöistä. Hakemuksen jättämisen jälkeen etuuskäsittelijä selvittää ja arvioi hakijan objektiivista tarvetta ja takaisinmaksukykyä yhdessä hakijan kanssa. Hakemusvaiheessa hakija saa myös myöntämisen perusteista kirjallisen dokumentin (kunnan säännöt ja ohjeet). Hakijalle voidaan myöntää yksi sosiaalinen luotto kerrallaan.

 

Mikä on sosiaalinen luototus?

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa 20.12.2002/1133. Luototus on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, kunta toteuttaa sitä päättämässään laajuudessa ja kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon. Luoton hakemisen yhteydessä asiakkaalle annetaan ohjausta ja neuvontaa taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä autetaan muiden elämän ongelmien ratkaisemisessa mm. yhteistyössä velkaneuvonnan (pääsy velkajärjestelyyn) ja ulosoton kanssa sekä muiden ensisijaisten toimien kautta (esim. toimeentulotuki ja muut etuudet ja tuet).

Lain mukaan luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luototusta järjestetään osana sosiaalihuoltoa. Sosiaalisella luototuksella ja siihen liitetyllä ohjauksella ja neuvonnalla voidaan ehkäistä ja korjata taloudellisia ongelmia varhaisessa vaiheessa sekä ehkäistä toimeentuloon liittyvien ongelmien vaikeutumista.