Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys

Lasten ja aikuisten kiirellisessä avuntarpeessa (esim. lastensuojelullinen hätä, aikuinen tai vanhus heitteillä) voi soittaa klo 16 jälkeen numeroon 040 7266 965, joka yhdistää asian Rovaniemen sosiaalipäivystyksen ensiarvioon.

Tilannearvion jälkeen yhdistetään tarvittaessa alueesi takapäivystäjälle, joka on sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä ottaa tällöin myös ilmoittajaan yhteyden mahdollisen asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa lisäksi.

Asiakkaalle sovitaan päivystystilanteessaa sillä hetkellä tarvittavat palvelut. Sosiaalipäivystystä toteutetaan yhteistyössä mm. pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen, ambulanssin ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

 

Virka-aikainen sosiaalipäivystys

Virka-aikainen (klo 8-16) sosiaalipäivystys lasten ja aikuisten asioissa toimii Kittilässä puhelimessa 040 482 5898, mikäli sosiaalityöntekijöiden virkanumerot eivät vastaa.

 

Sosiaalipäivystyksen lakiperuste

Sosiaalihuoltolaki  30.12.2014/1301

12 §

Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaaminen

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa henkilöllä on oikeus saada riittävät sosiaalihuollon palvelut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitetulta kotikunnaltaan tai siltä kuntayhtymältä, johon kotikunta kuuluu, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllisestä soveltamisalasta säädetään 57 §:ssä. Toimeentulotuen myöntämisestä säädetään erikseen toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997).

57 §
Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllinen soveltamisala

Jos henkilö oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuoksi kotikuntansa ulkopuolella, eikä hänen kotikuntansa kotikuntalain 3 §:n 1 kohdan perusteella muutu, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa hän oleskelee. Henkilön kotikunnalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskelevalle henkilölle, ellei muualla toisin säädetä