Vammaispalvelut

Kuljetuspalvelut; kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kunnalla on oikeus valita kuljetuspalvelun järjestämistapa. Kunnan on korvattava vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Henkilökohtainen apu; henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä itse. Henkilökohtainen apu edellyttää henkilön omaa kykyä määritellä, missä tehtävissä ja toimissa apua tarvitaan, miten ja missä tilanteissa sitä tulisi järjestää. Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaisen avun tarpeet, jotka edellyttävät pääosin hoivaa, hoitoa ja valvontaa. 

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asunnon muutostyöt; asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissa. Muutostyöt ja välineiden ja laitteiden korvaaminen tulee aina tehdä asiakkaan toimintakyvyn ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvan palvelusuunnitelman huomioivalla tavalla. Korvattavaksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset, kohtuullisena pidettävät kustannukset.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti.

Voit täyttää ja tulostaa hakemukset sivulta www.kittila.fi/lomakkeet

 

Omavalvontasuunnitelma:

 

Lisätietoja avopalveluohjaajalta, puhelinaika ma-pe klo 9-11.

Ota yhteyttä