Potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa

Vuodesta 2014 alkaen potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Potilas valitsee siis terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvät kaikki muut palvelut. Esimerkiksi vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa ei voi valita eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Valintamahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.  Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.
 

Hoitopaikan valinta

Terveysaseman vaihtaminen:

• Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus (lomakkeen löydät Tiedostot -kohdasta) sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

• Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskuksen käyttö:

• Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös oleskelupaikkakunnan perusterveydenhuollon palveluja. Hoidosta vastaava terveyskeskus ei tällöin muutu. Tällöin on myös tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Hoitavan henkilön valinta:

• Potilaalla on toimintayksikön mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Erikoissairaanhoidon valinta:

• Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan julkisen lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

 

 

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen:

• Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.

• Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

• Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.       

Hoitoon hakeutuminen ulkomailla

• Henkilöllä on oikeus hakeutua hoitoon ulkomaille oma-aloitteisesti. Tällöin sairaanhoitokustannukset on maksettava ensin itse.

• EU- tai ETA-valtioissa tai Sveitsissä saadusta hoidosta voi hakea sairaanhoitokorvauksia Kelalta. Euroopan ulkopuolella aiheutuneita kustannuksia ei korvata.

• Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa. Potilaalle korvataan kuitenkin vain sellainen hoito, joka on potilaan kotimaassakin korvattavaa.

• Henkilö voi myös hakea ennakkolupaa EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin hoitoon hakeutumiseen, jos hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida järjestää Suomessa. Ennakkolupaa haetaan Kelasta.

Rajat ylittävässä yhteistyössä neuvontaa ja ohjausta antaa 1.1.2014 alkaen Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Yhteystiedot:

Kela, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
PL 78, 00381 Helsinki
020 634 0400 (käytössä 2.1.2014 alkaen)
yhteyspiste@kela.fi

 

Kunnilla on aina velvollisuus järjestää kiireellistä hoitoa kaikille henkilöille näiden asuinpaikasta riippumatta.