Yrityksiä koskevat muutokset

Yrityksiä koskevat muutokset: erilliskeräysvelvoite, elintarvikealan toimijoiden elintarvikejätteen vähentäminen ja kirjanpitovelvollisuus, tuottajavastuun uudistus sekä jätteiden siirtoasiakirjojen laatiminen

 

Uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021 (Vna 978/2021). Jäteasetuksen sekä muiden pääasiassa tuottajavastuusta säätävien asetusten myötä jätelainsäädäntö on uudistunut merkittävästi. Taustalla ovat kiertotalouden ja materiaalikierron tavoitteet. Lue lisää: https://ym.fi/jatteet

 

Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys (Vna jätteistä § 21)

 Ympäristöministeriön ohjevideo yrityksen jätteiden lajittelusta:

 

Jätteen haltijan on järjestettävä jokaiselta taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä erilliskeräys, mikäli erilliskerättävää jätelajiketta syntyy viikossa keskimäärin seuraavasti:

 1. muu biojäte kuin puutarha- tai puistojäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kymmenen kilogrammaa ja sitä ei käsitellä kiinteistöllä pienimuotoisesti siten kuin 12 §:ssä säädetään;
 2. muovipakkausjäte sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään viisi kilogrammaa;
 3. lasipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa;
 4. metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte, jos niitä syntyy viikossa yhteensä vähintään kaksi kilogrammaa;
 5. mahdollisuuksien mukaan muu kuin 2−4 kohdassa tarkoitettu muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijäte, puutarha- ja puistojäte, tekstiilijäte ja suurikokoiset käytöstä poistetut esineet.

Jätteen haltijan on noudatettava em. vaatimuksia myös muun jätteen kuin yhdyskuntajätteen erilliskeräyksessä. Erilliskeräys on lain mukaan aloitettava heinäkuussa 2022.

 

Kuva
Jäteasetuksen § 21 mukaiset rajat eri jätelajikkeiden erilliskeräyksen velvoitteen määräytymisestä muun kuin asumisessa syntyvän jätteen osalta.
Jäteasetuksen § 21 mukaiset rajat eri jätelajikkeiden erilliskeräyksen velvoitteen määräytymisestä muun kuin asumisessa syntyvän jätteen osalta.

 

Vaarallinen jäte, kuten öljyt, maalit ja akut, on aina kerättävä erikseen. Toiminnasta riippuen yrityksellä voi olla myös erityisiä lajittelu- ja kierrätysvelvoitteita (esim. elintarvikerasvajäte).

Yritys voi järjestää jätehuoltonsa vapaasti valitsemansa jätehuoltoyrityksen kautta tai kunnallisen jätehuollon kautta TSV-palveluna.

Monet jätealan yritykset tarjoavat koulutuksia ja konsultointia jätteiden lajitteluun, jäteastioiden ja katosten suunnitteluun sekä yrityksen kestävään jätehuoltoon liittyen.

Lue lisää: https://ym.fi/jatteet/jatelaki

 

Elintarvikejätteen vähentäminen ja kirjanpitovelvollisuus (Vna jätteistä § 29 ja 34) – Tiivistelmä Ympäristöministeriön ohjeista 

Elintarvikealan toimijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän elintarvikejätettä. Uusi jäteasetus velvoittaa elintarvikealan toimijan luovuttamaan käyttämättä jääneet syömäkelpoiset elintarvikkeet uudelleenjakeluun ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta ja kohtuullisin kustannuksin.

Elintarvikealan toimijoita ovat elintarvikelain (297/2021) mukaan muun muassa yritykset, jotka toimivat elintarvikkeiden alkutuotannon, valmistuksen, tarjoilun ja myynnin alalla.

Velvollisuus koskee käyttämättä jääneen elintarvikkeen luovuttamista. Elintarvikealan toimija voi itse valita, kenelle ja miten käyttämättä jääneet elintarvikkeet luovutetaan niin, että luovutus ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. Ruokavirasto on laatinut ohjeistusta elintarvikkeiden luovuttamisesta ruoka-apuun (Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/havikkiruoka/).

Toiminnassa syntyvästä elintarvikejätteestä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

 • toiminnassa syntyvän elintarvikejätteen kokonaismäärä;
 • pääasialliset jätelajit, joista elintarvikejäte koostuu, sekä mahdollisuuksien mukaan niiden jätenimikkeet;
 • mahdollisuuksien mukaan arvio jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen kokonaismäärästä;
 • jätteen vastaanottajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi.

 

HUOM! Tämä koskee elintarviketeollisuutta, kauppaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa. Velvollisuus ei koske ruoka-apua tarjoavia hyväntekeväisyysjärjestöjä tai muita yleishyödyllisiä yhteisöjä eikä pienimuotoista toimintaa, joka jää suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan ulkopuolelle.

Tarkemmat vaatimukset merkinnästä ja erittelystä löytyvät jäteasetuksesta Vna 978/2021 Liitteestä 5.

 

Tuottajavastuun uudistus (Vna jätteistä § 34)

Keskeisimpiä uudistuksia ovat tuottajavastuun laajeneminen etäkauppaan, tuottajien velvollisuus liittyä tuottajayhteisöön, tuottajien maksamien kierrätysmaksujen uudet määräytymisperusteet sekä omavalvonnan käynnistyminen.

Tuotekohtaiset asetukset

 • Akut ja paristot: Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (520/2014)
 • Autot: Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015)
 • Pakkaukset: Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (1029/2021)
 • Juomapakkaukset: Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmistä (526/2013)
  Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004)
 • Paperi: Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013)
 • Renkaat: Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013) Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1025/2021)
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014)

Lue lisää:

https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/etusivu

https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/ajankohtaista/tuottajavastuun-uudistukset-2021

Koskeeko tuottajavastuu yritystäni? Testaa täällä: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/ajankohtaista/-/asset_publisher/CuGi4BWU5gIJ/content/testaa-koskeeko-yrityst%C3%A4si-tuottajavastuu

 

Siirtoasiakirjan laatiminen (Vna jätteistä § 38-40) – Ympäristöministerion ohje

Eräiden jätteiden Suomen sisällä tapahtuvissa siirroissa mukana olevat siirtoasiakirjat on laadittava pääsääntöisesti sähköisesti 1.1.2022 alkaen. Jätteen haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa jätteen kuljettajan on huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta asianmukaisesti.

Viranomaistarkastusten mahdollistamiseksi siirtoasiakirjan tulee olla esitettävissä luettavassa muodossa jätteen siirron aikana. Lisäksi siirtoasiakirjan tietojen tulee olla saatavissa kaikille siirtoon osallistuville osapuolille. Siirtoasiakirjan tiedot voidaan tarvittaessa yhdistää esimerkiksi rahtikirjaan tai muuhun käytössä olevaan kuljetusasiakirjaan.

Siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä.

Jätteitä, joiden siirroista siirtoasiakirja on laadittava, ovat POP-jäte, vaarallinen jäte, saostus- ja umpisäiliöliete, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete, pilaantunut maa-aines ja muu rakennus- ja purkujäte kuin pilaantumaton maa-aines.

Siirtoasiakirjaan on merkittävä seuraavat tiedot 1.9.2022 alkaen:

 • jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot
 • jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
 • jätenimike sekä kuvaus jätelajista
 • jätteen määrä
 • jätteen tyyppi*
 • toiminta, jossa jäte on syntynyt*
 • mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus*
 • jätteen käsittelytapa toimituspaikassa*
 • jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta
 • jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta
 • jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä
 • vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa
 • POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa*
 • jäteöljystä jäteöljyn tyyppi*

*Tähdellä merkityt kohdat ovat uusia siirtoasiakirjaan merkittäviä tietoja. 

Tiedoista ja niiden muodosta on säädetty tarkemmin uudessa jäteasetuksen liitteessä 5.

Lue lisää: https://ym.fi/jatteet/jatelaki