Asiakirjoista ja tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut 1.8.2008 alkaen

Kunnan viranomaisen asiakirjoista, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.

1. LUNASTUS

1.1. Tavanomaisen tiedon antaminen

Tavallisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Tavanomaisen tiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

- ei oikeaksi todistettu asiakirja 1,00 euroa/sivu
- oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös
- mustavalkoinen A4, 2,00 euroa/sivu
- värillinen A4, 3,00 euroa/sivu
- mustavalkoinen A3, 3,00 euroa/sivu
- värillinen A3, 4,00 euroa/sivu

- Karttakopiot ja tulosteet
mustavalkoinen/värillinen
- 30 cm korkea 3,00 euroa / 4,00 euroa
- 60 cm korkea 4,00 euroa / 5,00 euroa
- 90 cm korkea 4,50 euroa / 5,50 euroa
-120 cm korkea 5,00 euroa / 6,00 euroa

- nimikirjanote, ensimmäinen kappale 10,00 euroa ja seuraavat 2,50 euroa
- etuosto-oikeustodistus 20,00 euroa

1.2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja tai – pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta – siinä on paljon asiakirjan osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

Asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

- normaali tiedonhaku (työaika alle 0,5 tuntia) 5,00 euroa
- normaali tiedonhaku (työaika 0,5-2 tuntia) 20,00 euroa
- vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 tuntia) 60,00 euroa
- hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 tuntia) 160,00 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kopiomaksua kultakin sivulta 0,60 euroa. Mikäli ote sisältää värikopion, on lunastushinta 1,00 euroa värikopioitua sivua kohden.
Numeerisesta kartta-aineistosta peritään 25,00 euroa tilausta kohden (alle 1 ha), yli 1 hehtaarin aineistosta peritään lisäksi 5 euroa hehtaaria kohden.

Kaikkiin em. maksuihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Jos asiakirjan lunastusmaksu on korvaus viranomaistoiminnasta, esim. jonkin lupahakemuksen käsittelystä ja luvan myöntämisestä, siitä peritään maksu erikseen vahvistetun taksan mukaisesti ilman arvonlisäveroa.

2. TOIMITUSMAKSU

Kun asiakirjoja ja kopioita lähetetään postitse, peritään toimitusmaksua 5 euroa/toimitus.

3. MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT

Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua:

1. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
2. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
3. kun julkinen, sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse
4. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

 

Lunastukset ja maksut perustuvat kunnanvaltuuston päätökseen 30.6.2008 § 43 ja tulivat voimaan 1.8.2008