Kittilän kunnan viestintäohje

Kunnan viestintä tukee kunnan tehtävää, joka on Kittilän kuntastrategian (2018) mukaisesti vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa. Viestinnällä viedään kuntastrategiaa käytäntöön ja yhtenä sen tavoitteena on kunnan vision toteutuminen. Yksi Kittilän kuntastrategian painopiste on viestintä ja imago; positiivisen viestinnän ja kuntamarkkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen kunnan sisällä.

Kittilän kunnanhallitus hyväksyi toukokuussa 2020 kunnan viestintäohjeen (Khall 5.5.2020, § 162). Viestintäohje täydentää ja tukee Kittilän kunnan kuntastrategiaa, kunnan visiota ja arvoja. Viestintäohje on laadittu Kittilän kunnan henkilöstön tueksi ja käytännön ohjeeksi niille, joiden tehtäviin liittyy erilaisia viestintätehtäviä. Ohje palvelee erityisesti esimiehiä ja eri palvelualueilla viestinnästä vastaavaa henkilöstöä. Soveltuvin osin ohje koskee koko kuntakonsernia, kuten tytäryhtiöitä. Myös yhteisön tai säätiön, joka hoitaa kunnan sille luovuttamia/antamia tehtäviä, on tiedotettava asukkailleen toiminnastaan.

Viestintäohje päivitetään tarvittaessa. Lisäksi kahden vuoden välein laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan ja aikataulutetaan käytännön toimenpiteitä viestinnässä seuraaville vuosille. Kuntaan jatkossa toteutettavat muut viestintää tukevat ohjeet, kuten graafinen ohje ja sosiaalisen median ohje täydentävät myös osaltaan viestintäohjetta.

Viestintäohjeen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnan viestintää toteutetaan suunnitelman mukaisesti kunnanjohtajan johdolla. Viestintäohjeen päivityksestä vastaa kunnanjohtaja ja hänen valtuuttamana tiedottaja tai muu viestintää hoitava henkilöstö. Viestintäohje ja muut viestinnän ohjeistukset löytyvät henkilöstön käyttöön intranetistä.

Ota yhteyttä