Vaaralliset jätteet

Vaarallisilla jätteillä (aikaisemmin ongelmajäte) tarkoitetaan jätettä, joka on terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa romuajoneuvot, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, käytöstä poistetut akut, monet liuottimet, lääkkeet, painekyllästetty puu, asbestipitoinen purkujäte ja loisteputket.

Jätteen haltijan velvollisuuksiin kuuluu olla selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta sekä jätteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Jätteen haltijan on myös laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen luovuttamisesta jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajalta tulee tarkistaa, että kuljetusyrityksellä on lupa vaarallisten jätteiden kuljettamiseen.

Useat vaaralliset jätteet sisältävät raskasmetalleja. Esimerkiksi lyijyä käytetään edelleen autojen ja moottoripyörien akuissa. Raskasmetallit kertyvät luonnossa ravintoketjuun, ja lopulta ihmisiin. Vereen joutuessaan lyijy saattaa vaikuttaa jopa lasten älylliseen kehitykseen. Öljy puolestaan pilaa helposti suuriakin vesistöjä, pohjavesivarantoja tai talousvesikaivoja. Öljyn hajoaminen luonnossa kestää pitkään. Lääkkeiden päätyminen luonnonvesiin viemäreistä tai jätevedenpuhdistamojen läpi voi aiheuttaa esimerkiksi kalojen lisääntymisen heikentymistä. Väärin lajitellut tai polttokelpoisen jätteen joukkoon laitetut vaaralliset jätteet aiheuttavat vaaratilanteita ja turvallisuusriskejä jätehuollon työntekijöille. On erittäin tärkeää, että vaaralliset jätteet säilytetään ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisesti.

Jätelain 646/2011 mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Valvonnan ja tarkastusten tavoitteena on ehkäistä vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja ympäristölle sekä varmistaa vaarallisten jätteiden säilyttämisen ja käsiteltäväksi toimittamisen lainmukaisuus. Kittilän kunnan ympäristövalvonnasta saa neuvontaa vaarallisten jätteiden lainmukaiselle säilyttämiselle ja käsittelylle.

Ota yhteyttä