Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen sekä lapsen varhaiskasvatusajan (t/kk) perusteella. Maksua määrittäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua maksetaan varhaiskasvatuksen aloituspäivästä lähtien kalenterikuukausittain. Asiakasmaksu laskutetaan huoltajilta jälkikäteen.  

 

Maksun määräytyminen

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja varhaiskasvatusajan (t/kk) perusteella. Maksu on lapsikohtainen. Maksu voi enimmillään olla 295 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa. Maksun enimmäismäärät ovat: 

 • Perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 euroa kuukaudessa 

 • ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa 

 • jokaisesta seuraavasta lapsesta 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa kuukaudessa 

Jos tulojen mukaan määräytyvä maksu lasta kohden on vähemmän kuin 28 €/kk, maksua ei peritä. 

Jos lapsen huoltajat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, määrätään vain yksi asiakasmaksu per lapsi. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on kirjoilla. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään molemmissa kunnissa erikseen. 

 

Tulorajat

Asiakasmaksu määräytyy tulorajan ylittävän osuuden mukaan, josta asiakasmaksu lasketaan laissa määrätyn prosentin, 10,7 %, mukaan. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.  

Asiakasmaksun bruttotulorajat 1.3.2023 alkaen: 

Perheen koko Tuloraja €/kk

Maksu alkaen 28 €,
tulot vähintään

Maksu 295 €,
tulot enemmän kuin
2 3874 4136 6626
3 4998 5260 7750
4 5675 5937 8427
5 6353 6615 9105
6 7028 7290 9780


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan tulorajaa 262 eurolla jokaisesta alaikäisestä lapsesta. 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja, asiakasmaksua ei peritä. 

Esimerkki: Nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 6100 euroa kuukaudessa sisältäen lomarahan. Perheen tuloista vähennetään vähimmäisbruttotuloraja 5675 euroa = 425 euroa. Tästä summasta lasketaan kuukausimaksu maksuprosentin 10,70 avulla = 45 euroa. Tämä on nuorimman lapsen täysi kuukausimaksu, josta lasketaan asiakasmaksu hoitovarauksen mukaan. 

Esimerkkiperheen toisen lapsen täysi kuukausimaksu on 40 % 45 eurosta = 18 euroa. Koska pienin perittävä asiakasmaksu on 28 €, on toisen lapsen asiakasmaksu 0 euroa. 

Arvioi laskurin avulla kuukausimaksu: https://okm.fi/maksulaskuri

 

Palveluntarve

Asiakasmaksu perustuu valittuun hoitoaikaan. Maksu määräytyy prosenttiperusteisesti täydestä maksusta: 

Hoitovaraus
enintään h/kk
Maksu-
prosentti
36 h 25 %
54 h 35 %
86 h 50 %
110 h 62 %
130 h 72 %
150 h 82 %
170 h 92 %
yli 170 h 100 %


Esiopetusaikaa (4h/pv, ma-to) ei huomioida laskutuksessa ja maksuluokan valinnassa. Hoitoaikavaraus tulee olla voimassa kolme kuukautta. 

Esimerkki: Esimerkkiperheen nuorimman lapsen hoitovaraus on enintään 54 tuntia kuukaudessa. Asiakasmaksu on 35 prosenttia 45 eurosta = 15,75 euroa. Koska maksu on vähemmän kuin 28 euroa, ei asiakasmaksua peritä. 

Maksun perusteena oleva hoitoaikavaraus tulee olla voimassa kolme kuukautta. Muutosilmoitus tehdään eDaisyssä ja muutos astuu voimaan seuraavan kuun alusta. 

Jos sovittu hoitovaraus ylittyy, peritään maksu toteutuneen hoitoajan mukaisesti. Päivittäiseksi toteutuneeksi hoitoajaksi lasketaan siis joko hoitovarauksen aika tai tosiasiallinen hoitoaika sen mukaan kumpi on pidempi = laskutusperuste. Sovitun hoitoajan alituksesta ei anneta maksuhyvitystä. 

Esimerkiksi: 

 • Varaus 6 h, lapsi paikalla 7 h 21 min. Laskutusperusteeksi lasketaan 7 h 21 min. 

 • Varaus 7 h, lapsi paikalla 6 h 40 min. Laskutusperusteeksi lasketaan 7 h. 

Esiopetukseen osallistuville lasketaan esiopetuspäivinä päivittäiseksi hoitoajaksi ainoastaan täydentävän varhaiskasvatuksen osuus. Koulujen loma-aikoina lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa kokonaan.  

Mikäli hoitovaraus ylittyy, laskutetaan asiakasmaksu ylitystä vastaavan hoitovarausvälin mukaan. Jos hoitoaika ylittyy hoitovarauksesta kahtena kuukautena peräkkäin, maksu korotetaan.

 

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Tilapäinen varhaiskasvatus ei ole varsinaista varhaiskasvatusta eikä siten vaikuta kotihoidon tuen saantiin. Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan tarjota perheelle, mikäli hoitopaikassa on tilaa. Asiakasmaksu on lapsikohtainen. 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut: 

 • Alle 3 h / päivä -> 6,00 €/ kerta, ns. Kerhopaikka, sisältää aterian 

 • 3-6 h / päivä -> 21,00 €/ kerta, sisältää aterian 

 • 6-8 h/ päivä -> 30,00 €/ kerta, sisältää aterian 

 

Asiakasmaksun laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan lapsen ensimmäisestä toimintapäivästä lähtien.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.-31.7.), jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa elokuussa. Tällöin seuraava heinäkuu on maksuton. Jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa myöhemmin, esimerkiksi lokakuussa, peritään seuraavasta heinäkuusta normaali kuukausimaksu.  

Jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä kunnan ilmoittamaan määräpäivään mennessä, paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu ko. paikasta peritään myös siinä tapauksessa, vaikka varsinaista tulojen mukaista kuukausimaksua ei olisikaan määrätty. Tällöin käyttämättömästä paikasta peritään puolet pienimmästä maksusta eli tällä hetkellä 14 euroa. 

 

Poissaolot

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä, paitsi: 

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 kalenterikuukauden toimintapäivää, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä 

 • Jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 • Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä 

 • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joille kunta ei pysty järjestämään esimerkiksi varahoitopaikkaa, jos varsinaiseen hoitopaikkaan ei voi lasta viedä 

 • Maksua ei myöskään periltä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta vanhempainrahajaksojen vuoksi. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa. 

 • Jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa elokuussa, seuraava heinäkuu on maksuton 

 

Asiakasmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään toistaiseksi, Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan toimintavuosittain toimintakauden alussa. Asiakasmaksu tarkistetaan myös, jos: 

 • Perheen tulot muuttuvat vähintään 100 eurolla kuukaudessa 

 • Perheen koko muuttuu 

 • Maksu osoittautuu virheelliseksi 

 • Lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu 

Perheellä on ilmoitusvelvollisuus muuttuneista olosuhteista ja velvollisuus toimittaa muutoksista tositteet. Maksuntarkistus suoritetaan seuraavan kuukauden alusta. Mikäli ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta. 

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Asiakasmaksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat lait ja säädökset muuttuvat. 

 

Asiakasmaksun perintä

Mikäli asiakasmaksu on eräpäivän jälkeen vielä maksamatta, kunta ei lähetä erillisiä maksukehotuksia vaan saatava lähetetään perintätoimistolle perittäväksi. Lapsen molemmat huoltajat ovat velasta yhteisvastuullisia.

Ota yhteyttä
Niina Jauhojärvi
Titteli
Palveluohjaaja
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Valtatie 15, 99100 Kittilä