Tietosuoja Kittilän kunnassa

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä. Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä tietosuojalaissa, julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevässä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä yhdenmukaistaa ja turvata henkilötietojen käsittely. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyssä korostuu mm. tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus ja lainmukaisuuden painottaminen. Asetus myös vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä, jolloin rekisteröityjen on helpompi ymmärtää miten heidän tietojansa käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

 • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • tietojen täsmällisyys
 • tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
 • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Asiakkaan informoiminen henkilötietojen käsittelystä

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän (kunta) informoimaan rekisteröityä (asiakas) hänen henkilötietojensa käsittelystä. Kittilän kunnassa rekisteröidyn informointi toteutetaan rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden avulla. Tietosuojaselosteet on koottu sivun loppuun toimialoittain.

Henkilötietojen oikeellisuus ja tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus selvittää, käsitelläänkö hänen tietojaan ja mitä tietoja hänestä on kunnan rekistereihin tallennettu. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn perusteet selviävät toimialojen tietosuojaselosteista.

Asiakkaalla tietyissä tilanteissa esimerkiksi oikeus oikaista tietonsa, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ja saada tietonsa poistetuksi. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Toistaiseksi kunnalla ei ole käytössä sähköistä tunnistautumismahdollisuutta. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida tarkistaa, tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa. Osassa asiointijärjestelmissä omien tietojen tarkastuksen voi suorittaa kirjautumalla itse asiointijärjestelmään, esim. Wilma ja Lupapiste.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä tietopyyntölomakkeella:Oikaisupyyntö tulee tehdä oikaisupyyntölomakkeella:

 

Täytetty pyyntö tulee toimittaa joko

 • postitse allekirjoitettuna tai
 • henkilökohtaisesti (henkilöllisyys tarkistetaan) käymällä rekisterinpitäjän luona

Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin tai tiedot annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, viimeistään 1 kk kuluessa pyynnön saapumisesta, jolloin tiedot ovat saatavilla tai tiedon pyytäjälle ilmoitetaan mahdollisen viivästymisen syy. Määräaikaa voidaan jatkaa enintään kaksi kuukautta.

 

Tietosuojaselosteet

Kittilän kunta kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten.  Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään, millä perusteella ja miten tietoja suojataan. Rekisteri muodostuu silloin, kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta.

Henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä on laadittava tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteesta ilmenee

 • kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä
 • mitä henkilötietoja rekisterissä on
 • mihin henkilötietoja käytetään
 • minne henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan (jos luovutetaan)
 • tietojen suojauksen periaatteet

Käytössämme olevat tietosuojaselosteet on listattu alle hallintokunnittain. Huomioi, että tällä hetkellä kaikki tietosuojaselosteet eivät ole välttämättä ajan tasalla tai täysin valmiita. Tietosuojaselosteita täydennetään ja niissä olevia mahdollisia puutteita korjataan jatkuvasti.

 

Hallinto-osasto

 

Kideve Elinkeinopalvelut

 

Sivitystoimi

Tietosuojaseloste Lapin kirjasto

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste

 

Tekninen toimi

 

 

Kittilän Vuokratalot Oy

 

Kittilän kunnan laajakaistakysely

 

Ota yhteyttä