Kuntalaisaloite

Onko sinulla mielessäsi toteuttamiskelpoinen idea tai kehittämiskohde? Kerro se kunnalle tekemällä aloite!

Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kunnan palvelujen parantamista. Kuntalaisaloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään perusteellisemmin kuin epäviralliset palautteet tai kannanotot. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään - myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Sama oikeus on ulkomaan kansalailla. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteentekijöiden nimiä ei  julkaista internetissä ilman heidän suostumustaan. 

Aloitteesi voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää selkeästi, mitä aloitteella esität tai mihin haluat vaikuttaa sekä joitakin taustatietoja asiaa koskien. Ehdota aloitteessasi mahdollisia etenemistapoja ja keskeisimmät perustelut esityksellesi. Kerro myös yhteystietosi, vähintään nimi- ja osoitetietosi. Aloitteen voi tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi-palvelussa, www.kuntalaisaloite.fi. Voit myös lähettää aloitteen sähköpostitse Kittilän kunnan kirjaamoon kirjaamo@kittila.fi tai tuoda /lähettää paperisena Kittilän kunnan kirjaamo, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Myös kuntalaisaloite.fi -palvelu toimittaa aloitteet kirjaamoon. 

Kittilän kunnan kirjaamo ottaa vastaan ja kirjaa aloitteesi kunnan päätöksentekojärjestelmään. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan aloitteen tehneelle kuntalaiselle tiedoksi. Mikäli aloite edellyttää muodollista kuten esimerkiksi lautakunnan päätöstä, aloite ohjautuu valmisteltavaksi lautakunnan valmistelijalle ja edelleen päätettäväksi lautakuntaan. Aloitteet on valmisteltava kunnanhallituksen käsiteltäväksi kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Tässä käsittelyssä määritellään, onko aloite toteuttamiskelpoinen tai jatkovalmistelua edellyttävä. 

Sellaiset aloitteet, joiden allekirjoittajina on vähintään 2% kunnan äänioikeutetuista asukkaista, on lain mukaan otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Osa aloitteista saattaa käytännössä toteutua jo sitä ennen jonkun lautakunnan toimenpitein. Aloitteiden käsittelystä ilmoitetaan aloitteen tekijälle. 

Talousarviomäärärahoja edellyttävät aloitteet käsitellään lautakunnissa vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Muita aloitteita koskevat yhdistelmät tuodaan valtuuston käsittelyyn vuosittain. Myös niiden osalta lähtökohtana on, että mikäli asiasta annettu selvitys on riittävä, aloite katsotaan loppuun käsitellyksi vaikka siinä esitetty hanke ei olisi toteutunut. 

Osa kuntaan saapuneista aloitteista ei koske kunnan toimintaa. Tällöin kunta voi välittää aloitteen viranomaiselle, joka hoitaa kyseistä asiaa. Tyypillinen esimerkki tästä on aloite Ely-keskuksen piiriin kuuluvan tien päällystämisestä, jonka kunta voi välittää Ely-keskukselle. 

Huomioithan, että epäkohdista tai kehittämisideoista kannattaa keskustella myös asiasta vastaavan virkamiehen kanssa. Tätä kautta pienet, mutta tärkeät asiat etenevät monta kertaa nopeammin ilman virallista aloitetta. Vaikkapa pieni katutyö, ilmoitustaulu, ulkoroskis  tai vastaava aiheuttaa sinussa harmia tai haluat asiaan korjausta, ole rohkeasti yhteydessä asiasta vastaavaan viranhaltijaan asian korjaamiseksi tai  muuttamiseksi. 

Lue lisää aloitteiden käsittelystä Kittilän kunnassa