Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ja Kittilän ympäristönsuojelumääräykset

Kuva
Ounasjoki

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijoina toimivat ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvista tehtävistä säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta säätävän lain §:ssä 6 (64/1986).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 

 1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä
 2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
 3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
 4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
 5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
 6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
 7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
 8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 202 mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Kittilän kunnan voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Kunnanvaltuustossa 2020 (Kvalt. 14.12.2020 § 133). 

Lue kunnan ympäristönsuojelumääräykset täältä

 

Lain mukaan määräykset voivat koskea:

 1. toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia
 2. erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa
 3. toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella
 4. sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon
 5. sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan
 6. valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista
 7. vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.