Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke 2022-2024

Kuva
Kuvituskuva_puro

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kittilän kunnan alueella on yhteensä 108 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 22 on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi (Pohjavesialueiden uudelleenluokitus, Lapin ELY-keskus 2022 (LAPELY/279/2022)). Pohjavesialueiden uudelleenluokittelu kunnan alueella on valmistunut keväällä 2022 ja luo hyvän pohjan suojelusuunnitelman laatimiselle. Kittilän kunnan alueella ei ole aiempaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa. Kunnan alueella on havaittu tarve kiinnittää erityistä huomiota pohjavesialueiden huomioimiseen maankäyttöä, lupaharkintaa ja muita toimintoja koskevassa päätöksenteossa.

Hankkeen päämääränä on kehittää Kittilän kunnan pohjavesialueiden suojelun tasoa sekä luoda päätöksentekoa ja viranomaisten toimintaa tukeva pohjavesien suojelusuunnitelma, jonka avulla voidaan myös selkeyttää toimintaedellytyksiä sekä -tapoja alueen toimijoille ja kunnan asukkaille.

Päätavoitteet
  • Parantaa Kittilän kunnan pohjavesialueiden suojelua
  • Kehittää selkeät toimintaohjeet niin viranomaisille kuin alueen toimijoille
  • Turvata tulevaisuudessa Kittilän kunnan vedenhankinta-käytössä olevien pohjavesialueiden sekä tulevaisuudessa mahdollisesti vedenottoon käytettävien pohjavesien laadullinen ja määrällinen tila
  • Vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Hankkeen toteutus

Ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen Kittilässä. Hankkeeseen on saatu avustus Lapin ELY-keskuksen vuoden 2021 rahoitushausta. Loput hankkeen kustannuksista osoitetaan ympäristönsuojeluviranomaisen budjetista. Hankkeen valmistelu on käynnistynyt Rakennus- ja ympäristölautakunnassa 1.6.2022 ohjausryhmän nimeämisellä. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on järjestetty elokuussa ja toinen kokous marraskuussa 2022.

Hankkeesta tullaan pitämään info-tilaisuus asukkaille sekä kuulemistilaisuudet kunnan toiminnanharjoittajille sekä pohjavesialueiden maanomistajille.

Laatimishankkeen varsinainen hankesuunnitelma (Ohjausryhmän kokous 25.11.2022 § 4)

 

Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat

1. kokous 24.8.2022: 

2. kokous 25.11.2022: