Lasten hoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona eikä lapsella ole varhaiskasvatuspaikkaa. Lapsen hoitaja voi olla lapsen vanhempi, muu huoltaja, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso, lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. 

Kittilän kunta maksaa ns. Kuntalisää lasten kotihoidon tukeen. Kuntalisän toimeenpanosta huolehtii Kela. Kuntalisä maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä ilman erillistä hakemusta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiedot perheen bruttotuloista. 

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen ehdot ovat seuraavat: 

  • kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitolisän korotuksena, jos lakisääteisen hoitolisän määrä kuukaudessa on vähintään 10 euroa, 
  • kuntalisän määrä on 300 euroa/ perheen nuorin lapsi ja 
  • kuntalisä sisarusosa on 70 euroa/ perheen seuraavat lapset. 

Lue lisää lasten kotihoidon tuesta Kelan sivuilta https://www.kela.fi/kotihoidontuki  

Arvioi laskurin avulla kotihoidon tuen määrä https://laskurit.kela.fi/lastenhoidon-tukien-maaran-laskuri  

 

Yksityinen hoito

Perheillä, jotka valitsevat lapsensa hoitomuodoksi yksityisen palvelun tuottajan, on oikeus saada yksityisen hoidon tukea perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen asti, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. 

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa työsopimuksen. Yksityisen palveluntuottajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus kunnan koululautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ja on vapaamuotoinen. Kunta valvoo palvelun tuottajan toimintaa. 

Lasten yksityisen hoidon tukea perhe voi hakea Kansaneläkelaitoksen kautta. Kelan sivuilla voit tutustua lähemmin yksityisen hoidon tuen ehtoihin, tulorajoihin ja maksettavien etuuksien määriin https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki. 

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää lasten yksityiseen hoitoon. Sen ehdot ovat samat kuin Kelan maksamassa tuessa. Kuntalisää voi hakea samalla lomakkeella kuin Kelankin tukea, mutta varsinainen hakemus, työsopimus, selvitys varhaiskasvatus palvelun tuottajasta ja työntekijän verokortti/ palvelun tuottajan ennakkoperintärekisteriote tulee toimittaa kuntaan varhaiskasvatustoimistoon. Sekä työsopimussuhteen että yksityisen palvelutuottajan tulee olla kunnan hyväksymiä.  

Kuntalisää maksetaan hoidontarpeen mukaan seuraavasti:

  • kokopäivähoito: yli 11 pv./kk (yli 5 h/pv.): 168,20 euroa/kk
  • kokopäivähoito: alle 11 pv./kk: 100,90 euroa/kk
  • osapäivähoito: yli 11 pv./kk (alle 50 h/2vk): 100,90 euroa/kk 

Myös kuntalisä maksetaan suoraan työntekijälle tai palveluntuottajalle. Kunta perii kuntalisästä työntekijän mukaisen veroprosentin ja vanhemmat työnantajina huolehtivat mm. työnantajamaksuista. Maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.